Σε συνέχεια της έγκρισης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και μέλη της οικογένειας Χατζάκου με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων), ορίστηκε ως επιβλέπουσα εντολοδόχος η εταιρία «BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», προκειμένου να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των εταιριών με τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω απόφασης.

 

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την έγκριση από την Επιτροπή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης.