Το σχέδιο νέων κανόνων για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά τρόφιμα και την απελευθέρωση του δυναμικού ανάπτυξης του τομέα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως στη νέα νομοθεσία της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση, όπως συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου και τις κυβερνήσεις της ΕΕ στις 28 Ιουνίου και εγκρίθηκαν τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 29 ψήφους υπέρ, 11 ψήφους κατά και 4 αποχές.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών χρειάζονται τα εξής:

Αυστηροί έλεγχοι με βάση τον κίνδυνο κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι, μετά από επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου, θα είναι επιτόπου και για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, τουλάχιστον ετησίως ή ανά διετία, εάν δεν διαπιστωθεί καμία απάτη τα τελευταία τρία χρόνια.
Εισαγωγές σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ: οι ισχύοντες κανόνες “ισοδυναμίας”, που απαιτούν από τρίτες χώρες να συμμορφώνονται με παρόμοια αλλά όχι τα ίδια πρότυπα, θα καταργηθούν σταδιακά εντός πέντε ετών. προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνίδια διακοπή του εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί, για ανανεώσιμη περίοδο δύο ετών, να επιτρέψει τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, ακόμη και αν δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα της ΕΕ (π.χ. λόγω ειδικών κλιματικών συνθηκών).
Μόλυνση με φυτοφάρμακα: οι γεωργοί θα υποχρεωθούν να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης. εάν υπάρχει υποψία ότι υπάρχει μη επιτρεπόμενο φυτοφάρμακο ή λίπασμα, το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να φέρει την ετικέτα βιολογικού καθαρισμού μέχρις ότου διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν η μόλυνση ήταν σκόπιμη ή ο γεωργός δεν εφάρμοσε τα πρόσφατα εισαγόμενα προληπτικά μέτρα, το προϊόν θα χάσει την οργανική του σήμανση.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος τα κατώτατα όρια για μη επιτρεπόμενες ουσίες στα βιολογικά τρόφιμα, όπως τα φυτοφάρμακα, θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν, επιτρέποντας στις άλλες χώρες της ΕΕ «βιολογικά τρόφιμα που συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ» να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.
Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της μόλυνσης και τα εθνικά κατώτατα όρια και, αν χρειαστεί, θα καταρτίσει σχέδιο νόμου για την εναρμόνισή τους.

 

Ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ:

 

Αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων και ζώων: η καλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και ζώων θα πρέπει να αυξήσει την προσφορά τους για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των βιοκαλλιεργητών. Οι παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα λήξουν το 2035, αλλά η τελική ημερομηνία θα μπορούσε να ωθηθεί προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, ανάλογα με την αυξημένη διαθεσιμότητα των βιολογικών σπόρων και ζώων.

Μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: οι εκμεταλλεύσεις που παράγουν τόσο συμβατικά όσο και βιολογικά τρόφιμα επιτρέπονται υπό τον όρο ότι οι δύο γεωργικές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά.

Ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές: η πιστοποίηση ομάδων για μικρούς αγρότες θα διευκόλυνε τη ζωή τους και θα προσελκύσει περισσότερους από αυτούς στην επιχειρηματική βιολογική γεωργία.

 

Τα επόμενα βήματα

 

Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. Υπολογίζεται πως η εφαρμογή του θα ξεκινήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2021.