Με υπουργική απόφαση τροποποιούνται οι εμπορικές προδιαγραφές για ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης στα ακτινίδια της ποικιλίας Hayward από το επόμενο έτος και πλέον η συγκομιδή τους θα αρχίζει για όλη την επικράτεια την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ η εμπορία τους στην εγχώρια αγορά θα αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

 

Αναλυτικότερα, με ενημερωτικό σημείωμα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών Incofruit – Hellas γνωστοποιείται πως με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται η με αριθμό 290524/3.9.2010 προηγούμενη απόφαση με θέμα «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» ως εξής:

 

Αριθμ. 72/109346 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017

 

Τροποποίηση της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» (Β ́1521).

 

Άρθρο 1

 

α. Το άρθρο 2 της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ημερομηνίες Έναρξης Συγκομιδής και Εμπορίας της ποικιλίας Hayward
1. Η συγκομιδή ακτινιδίων της πoικιλίας Hayward αρχίζει για όλη την επικράτεια την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους.
2. Η εμπορία ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά (χονδρική και λιανική πώληση) αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.
3. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.»
β. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης καταργείται.

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κωδικοποιημένη η ισχύουσα απόφαση

 

 

Επιπλέον προς ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου παρατίθεται κωδικοποιημένη η τροποποιούμενη απόφαση, με τις μεταβολές που επέρχονται σε αυτήν, ως εξής:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων.

Άρθρο 2

Ημερομηνίες Έναρξης Συγκομιδής και Εμπορίας της ποικιλίας Hayward

 

1. Η συγκομιδή ακτινιδίων της πoικιλίας Hayward αρχίζει για όλη την επικράτεια την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους.
2. Η εμπορία ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά (χονδρική και λιανική πώληση) αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.
3. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.»

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

2.1. Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς και την συγκομισμένη ποσότητα. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
3. 2.Οι τυποποιητές − συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση − συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
4. 3.Οι εισαγωγείς − εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της εισαγωγής − εξαγωγής οι παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix τουλάχιστον 6,2ο ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
5. 4.Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης − συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5o Brix.
6.5. Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους, και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.

 

Άρθρο 4

Έλεγχοι συμμόρφωσης

1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας διενεργούν τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης − συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια − συσκευαστήρια της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
2. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων τυποποιούνται ακτινίδια, διενεργούν έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται επιπλέον των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αριθμ. 257543/2003 κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Άρθρο 5

Μη συμμόρφωση – Κυρώσεις

 

1. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο στο στάδιο:
α) της τυποποίησης − συσκευασίας στην περιοχή παραγωγής,
β) της φόρτωσης του τελικού προϊόντος καθώς και
γ) της εισαγωγής − εξαγωγής,
βρεθούν καρποί με Brix μικρότερο των 6,2ο ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία μικρότερη του 15%, οι αντίστοιχες παρτίδες, είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
2. Στην περίπτωση που παρτίδες ακτινιδίων οι οποίες διατίθενται σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης − συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2ο και 9,5ο τότε, με ευθύνη του κατέχοντος, αποσύρονται σε αποθήκες τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν Brix τουλάχιστον 9,5ο, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
3. Οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 313312/1994 κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις

 

Η με αριθ. 286009/2004 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1673/2004 των Ε.Κ. για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα ακτινίδια», (ΦΕΚ 1508/Β/7−10−2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.