Από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και έως τις 29 Δεκεμβρίου 2017 θα μπορούν οι αμπελοκαλλιεργητές του Δήμου Εορδαίας να υποβάλλουν αιτήσεις για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Εορδαίας  στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία )
  2. Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο.
  3. Αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι.
  4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού.
  5. Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός(1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

Επίσης βεβαίωση μπορούν να πάρουν από την υπηρεσία όσοι επιθυμούν για ένα (1) στρέμμα αμπέλου αν και έχουν περισσότερα.    Όλοι οι άλλοι αμπελουργοί – που έχουν έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος – θα απευθύνονται για την σχετική βεβαίωση στο γραφείο 24 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι εν λόγω αμπελουργοί για να λάβουν την βεβαίωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά για το 2017 δηλώσεις συγκομιδής , μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ. Α.Α.Τ.) www.minagric.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 246 302 28 57, 246 135 13 68, 246 135 14 31 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr.