Την άρση των αδικιών σε βάρος των κτηνοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας, που εντάσσονται στα μέτρα ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας (πρόγραμμα Βιολογικές Καλλιέργειες του ΕΣΠΑ) και την παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης κτηνοτρόφων στο ίδιο πρόγραμμα, ζητά με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και στην Ειδική Διαχειριστική Μονάδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια επισημαίνει μια σειρά από στρεβλώσεις που αδικούν τους κτηνοτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας στις δράσεις του προγράμματος «Βιολογικές Καλλιέργειες», οι οποίες αφορούν στη βιολογική κτηνοτροφία.

Η ενίσχυση στη βιολογική κτηνοτροφία συνδέεται με τους βοσκότοπους, αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Φάνης Παπάς. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ ανά εκτάριο ανά έτος για τις δυο δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας κυμαίνεται από 211 έως 333 ευρώ (αναλόγως της κατηγορίας του ζώου) στη μια δράση και από 247 έως 347 ευρώ στη δεύτερη.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι μορφές κτηνοτροφίας και κυρίως η αιγοπροβατοτροφία και η βοοτροφία τόσο γαλακτοπαραγωγής όσο και κρεατοπαραγωγής είναι πολύ σημαντικές, κατέχοντας κυρίαρχη θέση σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το ζωικό κεφάλαιο και τις επιλέξιμες εκτάσεις στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει η πιο υψηλή πυκνότητα βόσκησης σε εθνικό επίπεδο ανά εκτάριο και η οποία προσεγγίζει κατά μέσο όρο τις 3,075 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίο ανά εκτάριο, με εύρος τιμών από 2,5 ως 3,5 Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου ανά εκτάριο. Οπότε, οι κτηνοτρόφοι της Κεντρικής Μακεδονίας αδικούνται κατάφορα στο ποσό της ενίσχυσης ανά ζώο, σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας, που μπορεί να φτάσει μόνο γύρω στα 10 ευρώ ανά αιγοπρόβατο για τη μια δράση και στα 12 ευρώ ανά αιγοπρόβατο στη δεύτερη. Αντιθέτως, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να φτάσουν στα 30 και 35 ευρώ σε άλλες Περιφέρειες», εξηγεί ο κ. Παπάς.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των βοσκοτόπων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει πως τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά, ειδικά με τα επιλέξιμα βοσκοτόπια (τα οποία δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά) τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Προβλήματα που απορρέουν από τους εξής παράγοντες:

1.Η κατανομή των βοσκοτόπων γίνεται με στρεβλό τρόπο (τεχνική λύση).

2.Δεν έχουν προηγηθεί διαχειριστικές μελέτες για τον χαρακτηρισμό των πραγματικών βοσκοτόπων.

3.Γίνεται κατανομή βοσκοτόπων και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες δεν γίνεται χρήση τους, όπως τα σταβλισμένα βοοειδή, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Με βάση όλα αυτά, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή θέση των Ελλήνων κτηνοτρόφων, που στην κυριολεξία ‘κρατούν Θερμοπύλες’ σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, παρακαλούμε να διορθώσετε την στρέβλωση εις βάρος των Μακεδόνων κτηνοτρόφων, επαναϋπολογίζοντας το ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο ως συνδυασμό της έκταση των βοσκοτόπων και της πυκνότητας βόσκησης. Επιπρόσθετα, επειδή βρισκόμαστε προς το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, παρακαλούμε να υπάρχει παράταση της ημερομηνίας λήξης ώστε να υπάρχει περιθώριο ένταξης και των δικών μας κτηνοτρόφων», αναφέρει ο κ. Παπάς στην επιστολή της Περιφέρειας προς τον Υπουργό, τη Γενική Γραμματεία και τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.