Τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι υποψήφιοι των τεσσάρων δράσεων του προγράμματος ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (μέτρο 11) δημοσιεύει στον ιστότοπό του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνοντας και τις απαραίτητες απαντήσεις-διευκρινίσεις.

1. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αναφέρουν ότι διατηρείται σταθερό το είδος των ζώων. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να διατηρείται σταθερός και ο αριθμός των ζώων π.χ. με υποχρέωση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου κάθε έτος σε περίπτωση που αυτό μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα.

Όχι, ο αριθμός των ζώων μπορεί να αλλάζει, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία.

2. Τι ισχύει για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων εντός του 2017; Όσοι ενταχθούν στο μέτρο φέτος μπορούν να μεταβιβάσουν εντός του ίδιου έτους τα αγροτεμάχια τους σε άλλον δικαιούχο (π.χ. πατέρας σε γιο) ή θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μια αίτηση πληρωμής;

Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα ακολουθήσει εγκύκλιος με λεπτομέρειες.

3. Σε περίπτωση συστέγασης κτηνοτρόφων βάσει ΟΣΔΕ ’16 όπου ο ένας θα κάνει βιολογική κτηνοτροφία και ο άλλος όχι μέχρι ποιο περιθώριο έχει ο βιολογικός κτηνοτρόφος να μετακινηθεί σε άλλη σταβλική εγκατάσταση;

Μέχρι τις 22/02/2017 που λήγει η υποβολή πρέπει να έχει μεταφερθεί σε νέα εγκατάσταση.

4. Τι ακριβώς καλύπτουν οι εργαστηριακές αναλύσεις; Μόνο εδάφους ή μπορεί να καλύπτουν και φύλλων ή/και υπολειμματικότητας ΦΠΠ;

Καλύπτονται όλες οι αναλύσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος ο παραγωγός και όχι οι αναλύσεις που γίνονται από τους ΟΕΠ βάσει των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, αρκεί να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά και μέχρι του ποσού που ορίζεται στην πρόσκληση.

5. Για την υποχρέωση κατάρτισης όσων εντάσσονται στο 11.1 υπάρχει περίπτωση για τους νέους αγρότες που εκπαιδεύονται υποχρεωτικά να καλύπτεται η υποχρέωση αυτή μέσα από την κατάρτιση τους στο πλαίσιο του Μ 6.1;

Όχι θα βγει ξεχωριστή πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία.

6. Οι συνταξιούχοι –όχι από πρόωρη συνταξιοδότηση- που είναι ενεργοί γεωργοί  είναι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας;

Όλοι οι συνταξιούχοι, πλην των ενταγμένων στο Μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης και  των συζύγων αυτών, εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί είναι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας εφόσον τηρούν και όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Μέτρου.

7. Ένας παραγωγός είναι δικαιούχος του παλιού προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας με 10 αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα. Στη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης δηλώνει επιπλέον 5 αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα, τα οποία έχει εντάξει κι αυτά στο σύστημα πιστοποίησης. Μπορεί στο νέο πρόγραμμα να αιτηθεί στήριξη για τα 5 επιπλέον;

Μπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης για όλα τα αγροτεμάχιά του, άσχετα αν ήταν ενταγμένα ή όχι στο προηγούμενο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, αρκεί να ήταν δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2016. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια θα τα εντάξει στη Δράση 11.2.1 δεδομένου ότι πριν την έκδοση της πρόσκλησης είχαν σύμβαση με ΟΕΠ.

8. Μπορεί κάποιος παραγωγός με 10 αγροτεμάχια ελιάς που φαίνεται να έχει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης να αιτηθεί στήριξης για τα 5;

Ο παραγωγός μπορεί να εντάξει όσα αγροτεμάχια επιθυμεί αρκεί και αυτά που δεν θα εντάξει να είναι ενταγμένα σε σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη βιολογική γεωργία 834/2007 και 889/2008 δεν επιτρέπεται η παράλληλη παραγωγή δηλ. ένας παραγωγός δεν μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής.

9. Παραγωγός δικαιούχος του προηγούμενου προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας με τρία αγροτεμάχια ελιάς θέλει να μεταβιβάσει στη γυναίκα του τα δικαιώματα μαζί με τη γη αλλά και το «πρόγραμμα» Βιολογικής Γεωργίας. Η σύζυγος κάνει ΕΑΕ με δικά της αγροτεμάχια και φαίνεται ότι είναι ενεργός γεωργός αλλά δεν είναι δικαιούχος του προηγούμενου Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας. Αν η σύζυγος  δηλώνει κι αυτή αγροτεμάχια ελιάς θα υπάρχει πρόβλημα να γίνει αποδέκτης της μεταβίβασης λόγω του ότι θα έχει και συμβατικά και βιολογικά αγροτεμάχια; Αν κάνει αίτηση στήριξης ο σύζυγος και ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα μπορεί την φετινή χρόνια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης πράξεων να μεταβιβάσει στη γυναίκα του τα δικαιώματα μαζί με τη γή καθώς και το «πρόγραμμα» Βιολογικής Γεωργίας ή πρέπει να το κάνει το 2018;

Τα αγροτεμάχια του συζύγου είναι ενταγμένα στην ΕΑΕ του 2016 συνεπώς μόνο αυτός μπορεί να τα εντάξει στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας με την παρούσα πρόσκληση. Εάν ο σύζυγος κριθεί δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει τα εν λόγω αγροτεμάχια στη σύζυγό του υπό δύο προϋποθέσεις α) να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) τα αγροτεμάχια της συζύγου να είναι ενταγμένα σε σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία.

10. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο παραπάνω παραγωγός για να γίνει σωστά η μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη αλλά και του προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας;

Για τις μεταβιβάσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Γ  της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα ακολουθήσει εγκύκλιος με λεπτομέρειες.

11. Παραγωγός ο οποίος έχει κάνει αίτηση ή είναι δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης μπορεί να είναι δικαιούχος;

Οι συνταξιούχοι (και αναπηρικής) εφόσον είναι ενεργοί γεωργοί είναι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας.

12. Τι σημαίνει για τους νεοεισερχόμενους δεσμεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές πρακτικές; Θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν σεμινάρια;

Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 δεσμεύονται όπως ορίζεται στη παρ. 9 του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την προκύρηξη του εν λόγω Μέτρου.

13. Για την αίτηση πληρωμής μόνο ο κωδικός παράλληλης δράσης θα χρειάζεται να σημειώνεται και αργότερα σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα παραστατικά συμμόρφωσης ή άλλα παραστατικά;

Θα πρέπει να επιλέγεται το αίτημα πληρωμής και σε επίπεδο αγροτεμαχίου / ή/και βοσκοτόπου ή/και εκτροφών ζώων, να δηλώνει τους κωδικούς παράλληλης δράση.

14. Για τις αρόσιμες καλλιέργειες αρκεί να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις και οι καλλιέργειες που θα δηλώνονται στην ΕΑΕ για να γίνεται η πληρωμή; Πως θα υπολογίζονται τα ποσά που θα δεσμεύονται χωρίς να υπάρχει καλλιεργητικό σχέδιο;

α) Τα αγροτεμάχια τα δηλωμένα με αροτραίες καλλιέργειες στην ΕΑΕ του 2016 εντάσσονται στο Μέτρο 11 είτε καλλιεργούν επιλέξιμες καλλιέργειες είτε όχι αλλά πληρώνονται μόνο εφόσον καλλιεργούνται με επιλέξιμες για πληρωμή αροτραίες καλλιέργειες.

β) Θα δεσμεύεται το μέγιστο ποσό για κάθε κατηγορία (αροτραίες καλλιέργειες 600 ευρώ, δενδρώνες αμπελώνες 900 ευρώ).

15. Αν η σύμβαση παραγωγού-συμβούλου  καλύπτει το χρόνο δέσμευσης του προγράμματος (τρία ή πέντε έτη αντίστοιχα) θα χρειάζεται κάθε χρόνο να ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να ενημερώνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 8Δ της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, μέσω του ΠΣ, για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο.

16. Στην παράγραφο 3.1.1: Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, στον Πίνακα με τις συγκαλλιέργειες  μόνιμων και αροτραίων καλλιεργειών, και συγκεκριμένα στην τελευταία γραμμή του Πίνακα, δηλαδή στην περίπτωση συγκαλλιέργειας μόνιμης μη επιλέξιμης καλλιέργειας με αροτραία μη επιλέξιμη, δεν θα έπρεπε η έκταση προς ένταξη και προς πληρωμή να ισούται με Ψ, με την προϋπόθεση η έκταση ψ να καλλιεργηθεί με αροτραία επιλέξιμη;

Στην περίπτωση αυτή και οι δύο καλλιέργειες είναι μη επιλέξιμες ενώ σύμφωνα με το σημείο 3.1.1.γ της παραγράφου 3.1 της πρόσκλησης  στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

17. Στην ίδια παράγραφο, 3.1.1, στο σημείο θ, στάδιο μετατροπής εννοείται  το διάστημα από την ημερομηνία ένταξης του αγροτεμαχίου, έως την ημερομηνία εισόδου του τεμαχίου στο βιολογικό στάδιο;

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του καν. (ΕΚ) 889/2008 το στάδιο μετατροπής για τα φυτικά προϊόντα ξεκινά από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας (παραγωγός) κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του στην αρμόδια αρχή και υποβάλλει την εκμετάλλευσή του σε σύστημα ελέγχου. Η περίοδος μετατροπής για τις αροτραίες καλλιέργειες είναι τουλάχιστον 2 χρόνια πριν τη σπορά ενώ για τις πολυετείς καλλιέργειες είναι 3 χρόνια πριν τη συγκομιδή των βιολογικών προϊόντων.

18. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1, η αίτηση πληρωμής για κάθε έτος εφαρμογής θα υποβάλλεται με την ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου. Θα απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, αυτών που ήδη επισυνάπτονται στην  ΕΑΕ, και αν ναι, ποια; πχ το τιμολόγιο του συμβούλου  πότε θα προσκομίζεται;

Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, οι ΟΕ&Π μπορούν να καταχωρίσουν τα ευρήματά τους ως προς τη συμμόρφωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, και όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 2 του Άρθρου 15 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

Εντούτοις τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών για το σύμβουλο δεν απαιτείται γιατί δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο του Μέτρου 11.

19. Αγροτεμάχια με Δέντρα που είχαν δηλωθεί ως μη παραγωγικά στην ΑΕΕ 2016 (<4 ετών), και ανήλικα ζώα είναι επιλέξιμα για το Μέτρο 11 της βιολογικής (μετατροπή ή διατήρηση) εφόσον το έτος 2017 τα δένδρα θα   είναι παραγωγικά και τα ζώα ενήλικα;

Αγροτεμάχια με μη παραγωγικά δέντρα εντάσσονται στο Μέτρο 11 της βιολογικής γεωργίας.

20. Η άδεια εγκατάστασης του στάβλου θα είναι απαραίτητη στην 1η πληρωμή;

Η άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκρισης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2014(ΦΕΚ Ά 183) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο του δικαιούχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28.12.2016(ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

21. Τι γίνεται αν ο παραγωγός δεν διαθέτει ο ίδιος δικό του e-mail για την υποβολή της αίτησής του στο Μέτρο;

Για τους παραγωγούς που δεν διαθέτουν δικό τους e-mail, ο μελετητής τους δημιουργεί ένα και του δίνει αυτός έναν κωδικό. Το σύστημα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ να δηλώσει ο μελετητής δικό του e-mail.

22. Από παραγωγό σε παραγωγό, ο μελετητής καθαρίζει το ιστορικό της Google, για να μην τον «θυμάται» το σύστημα σαν προηγούμενο χρήστη με e-mail και ΑΦΜ που έχει ήδη δηλώσει.

Με το ΑΦΜ του παραγωγού και τον κλειδάριθμο από το ΤΑΧΙS γίνεται η επιβεβαίωση του χρήστη. Άρα ο σύμβουλος χρειάζεται τον κωδικό του TAXIS ή με γραπτή εξουσιοδότηση του παραγωγού να ενεργοποιήσει τον κωδικό εγγραφής στο Μέτρο 11.