Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου (άρθρο 46 Καν.(ΕΕ)1308/2013), ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από αρχές Μαρτίου έως 20 Μαΐου 2018, στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Απόθεμα πριν το 2016), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β)και της Υπ. Απόφασης 2129/70097/28-06-2017, οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:
1. Η αλλαγή ποικιλίας των αμπελώνων.
2. Η εκρίζωση και επαναφύτευση των αμπελώνων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο ισοδύναμης έκτασης.
3. Η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 0,5 (μισό) στρέμμα.

 

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες
3) Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης
4) Αίτηση ΟΣΔΕ έτους 2017
5) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού
6) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
7) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής
8) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.