Σύμβαση κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, ποσού 3.700.000 ευρώ, σύναψε η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την NBG Bank Malta Limited, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, είναι διάρκειας έξι ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.