Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως 18 Φεβρουαρίου 2018. Η δημόσια δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους για μια πενταετία.

 

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια. Οι ειδικές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν: α) Αγρανάπαυση, β) Αμειψισπορά, γ) Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, δ) Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

 

Ενισχύσεις

 

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους σε ετήσια βάση ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, ως αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα. Η ενίσχυση ανά εκτάριο και ανά έτος, ανάλογα την καλλιέργεια και την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεμάχιο:

·                     για την ειδική δέσμευση (α) κυμαίνεται από 435 € έως 600 €,

·                     για την ειδική δέσμευση (β) από 292 € έως 600 €,

·                     για την ειδική δέσμευση (γ) από 188 € έως 452 € και τέλος

·                     για την ειδική δέσμευση (δ) από 342,2 € έως 9.694,33 €.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα – αρδεύσιμα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας), ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ έτους 2017 και με επιλέξιμη για τη δέσμευση και την περιοχή παρέμβασης δενδρώδη καλλιέργεια.

2. να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

3. για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:

1. είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία δύνανται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της δράσης 10.1.04, καθώς και τα αγροτεμάχια, τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», τα οποία δύνανται να συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» της δράσης 10.1.04. Η στήριξη που προκύπτει από τους ανωτέρω συνδυασμούς δράσεων, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 € / Ha / έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα 900 € / Ha / έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

2. είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2017 του ενδιαφερόμενου,

3. είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

4. είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».

Υποβολή αίτησης
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ) στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής της.

 

Για περισσότερα

Διαβάστε την πρόσκληση

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της δράσης