Πληρωμές ύψους 3.995.251,26 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 24 έως τις 25 Ιανουαρίου, εκ των οποίων ποσό 2.159.743 αφορά ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) του 2016 σε 1.709 παραγωγούς>

 

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για Leader, σχέδια βελτίωσης, προγράμματα ελαιουργικών φορέων, κ. ά.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/01/2018-25/01/2018