Στις 29 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. αποφάσισε προσωρινή αλλαγή στη λειτουργία του μηχανισμού της δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

 

Αυτό επιτεύχθηκε με μικρή τροποποίηση του αποκαλούμενου «οριζόντιου κανονισμού», ο οποίος θεσπίζει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε, ειδικότερα, να καθορίσει το ποσοτικό όριο για την αγορά αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή σε μηδέν τόνους για το 2018.

 

«Το Συμβούλιο αποφάσισε να παρέμβει για να σταθεροποιηθεί η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων το 2018. Αυτό συνάδει με τη δέσμευσή μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς και να διασφαλίζουμε ότι ο μηχανισμός ασφάλειας χρησιμοποιείται κατά τρόπο έγκαιρο και συνετό, όχι μόνο για την αντιμετώπιση διαταραχών στην αγορά, αλλά και προπάντων για την αποφυγή τους, όποτε είναι αυτό δυνατόν» δήλωσε σχετικά ο Rumen Porodzanov, Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας της Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

Λόγω της δύσκολης κατάστασης στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων, τα αποθέματα δημόσιας παρέμβασης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΑΓΣ) στην ΕΕ ανήλθαν σε σχεδόν 400 000 τόνους το 2017, δημιουργώντας εξ αυτού κίνδυνο σοβαρής πίεσης στην αγορά, με αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

Προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση των τιμών και η συνακόλουθη επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των γεωργών, η Επιτροπή πρότεινε και το Συμβούλιο αποφάσισε να αποφύγει την αυτόματη αγορά ΑΓΣ σε ένα περιβάλλον όπου τα αποθέματα είναι ήδη πολύ υψηλά. Με τον καθορισμό του ποσοτικού ορίου σε μηδενικό επίπεδο για το 2018, δεν θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως η αγορά σε καθορισμένη τιμή. Ωστόσο, ο μηχανισμός ασφάλειας θα εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς η ΕΕ θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να αγοράζει το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών και να αποφασίζει κατά περίπτωση την ποσότητα αγοράς και το επίπεδο της τιμής.

 

Ιστορικό και επόμενα βήματα

 

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) είναι ένα σύνολο κανόνων το οποίο ρυθμίζει τις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει τις παραμέτρους για παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές με μέσα στήριξης της αγοράς (π.χ. δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση, έκτακτα μέτρα) και τομεακή υποστήριξη.

 

Η περίοδος κατά την οποία ανοίγει η δημόσια παρέμβαση για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Ο εκδοθείς κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιανουαρίου 2018.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

 

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 όσον αφορά το ποσοτικό όριο για την αγορά από την παρέμβαση βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη