Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση η πίστωση του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» ύψους 16 εκατ. ευρώ για το έτος 2017, ποσού 18 εκατ. ευρώ για το έτος 2018 και από 16 εκατ. ευρώ για έκαστο το 2019 και 2020.

 

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα

 

Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

 

Άρθρο 1

 

Τροποποίηση της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης (Β΄4562/30.12.2016)

 

1. Το σημείο 11 του προοιμίου της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Την αριθμ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 (ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ) και την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000 €) για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ:Ψ434Η-Δ4Ρ).».

 

2. Το σημείο 13 του προοιμίου της αριθμ. 619/146296/ 29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» οικονομικών ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 συνολικού ύψους εξήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (66.000.000 €) για την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, η οποία κατανέμεται ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2017, 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018, 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019, 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020.

 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 34 του διατακτικού της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2020».

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 4288/Β/ 8 12 2017: