Του Χρήστου Διαμαντόπουλου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα – επιβεβαιώνοντας το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Ελευθερίας του Τύπου» (ένθετο ΑΓΡΟbusiness) – το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Ελευθερίας του Τύπου» (ένθετο ΑΓΡΟbusiness)

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην σημερινή συνέντευξη Τύπου αρμόδια αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ ο ΕΛΓΟ –  Δήμητρα αναλαμβάνει τα χρέη του φορέα εκπαίδευσης αλλά και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων.

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε πολλούς

Στο σύστημα αυτό και τον επίσημο κατάλογο εγγεγραμμένων γεωργικών συμβούλων – όπως έγραψε η «Ελευθερία του Τύπου» – θα μπορούν να ενταχθούν φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Μάλιστα όπως τονίστηκε στόχος είναι στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει είναι να «μπουν» όσο το δυνατόν περισσότεροι ιδιώτες γεωπόνοι ώστε να υπάρξει διάχυση της υπηρεσιών αλλά και των κονδυλίων και όχι να δοθεί σε λίγες μεγάλες εταιρείες του χώρου.

Δομές

Να σημειωθεί επίσης ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν 250-300 πιστοποιημένες και εγκεκριμένες δομές παροχής γεωργικών συμβουλών σε όλη την Ελλάδα από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα δομές, οι οποίες θα υφίστανται ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και ανεξάρτητα από τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων ή τα γραφεία των γεωπόνων-συμβούλων, που αυτή τη στιγμή παρέχουν κυρίως μελετητικές υπηρεσίες για προγράμματα. Υποχρέωση των δομών αυτών θα είναι να αποτελούνται από μετόχους ή εργαζόμενους, οι οποίοι θα είναι κατ’ ελάχιστον τρεις επιστήμονες και οι δύο εξ αυτών θα είναι υποχρεωτικά γεωτεχνικοί.

100.000 συμβουλές

Όπως τόνισε στους δημοσιογράφους ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών πόρων και υποδομών, Χ. Κασίμης στους δημοσιογράφους, στις αρχές του 2018 εκτιμάται ότι θα ανοίξει η προκήρυξη του σχετικού μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από το ΠΑΑ 2014-2020 (δηλαδή με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια), προκειμένου να επιδοτείται κατά 100% η κάθε γεωπονική ή κτηνιατρική συμβουλή, με ανώτατο ποσό αμοιβής τα 1.500 ευρώ. «Στόχος είναι να παρασχεθούν σε όλους τους αγρότες συνολικά 100.000 συμβουλές», όπως ανέφερε ο κ. Κασίμης. Επίσης ξεκαθαρίστηκε ότι οι συμβουλές αυτές δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη στο χωράφι ή τον στάβλο αλλά θα περιλαμβάνουν η κάθε μία πολλαπλές επισκέψεις στον αγρό ή στο στάβλο και συνεχή υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο σκοπό βελτίωσης ή διαχείρισης της αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής

Επίσης επισημάνθηκε ότι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές :

 • Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.
 • Να επιλύονται  προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)
 • Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
 • Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)

Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

Οι  αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
Οι  αρχές λειτουργίας του συστήματος.
Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.
Οι διαδικασίες πιστοποίησης.
Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .
Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους
Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .
Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.
Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

 • προαιρετικό για τους αγρότες.
 • ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.
 • δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .
 • ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.
 • περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης  ελεγκτή-ελεγχόμενου.
 • ανοιχτό στην  εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.
 • Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.
 • διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν  δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.

Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.

Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκ ευρώ.

Δείτε εδώ την ΥΑ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος  Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», όπως δόθηκε στην δημόσια διαβούλευση.