Από τον Στέφανο Παπαπολυμέρου

Δεν νοούνται ως υποκατάστημα μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία καταλογίζεται τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ επειδή τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων, και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνονται με επιπλέον τέλος επιτηδεύματος, εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης των προϊόντων.

Επισημαίνεται πως της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης τυγχάνουν και οι εγκαταστάσεις για την πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίηση των προϊόντων, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, οι εγκαταστάσεις διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, καθώς και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

Τα παραπάνω διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, πρόσφατη εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ. 1156/3.10.2017) σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1.8.2017). Οπως αναφέρεται σχετικά, με τις διατάξεις αυτές δίδεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017 και των επόμενων ετών.

Σε έξι δόσεις ο φόρος εισοδήματος

Επίσης, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, πλέον η καταβολή του φόρου εισοδήματος θα γίνεται σε έξι, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών, με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Ειδικά για τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή για το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης (δηλαδή, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017), ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου η τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα με αυτόν της υποβολής της δήλωσης (δηλαδή, η 31η Ιουλίου 2017).

Ετήσια η εκκαθάριση των συνεταιρισμών

Παράλληλα, με την ίδια εγκύκλιο τονίζεται πως πλέον παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης εγγράφου – παραστατικού (εκκαθάρισης), τουλάχιστον σε ετήσια βάση, από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς προς τα μέλη τους, μη φυσικά πρόσωπα, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους.