Είναι δυνατή η ταξινόμηση Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτου μικτού βάρους άνω των 4 τόνων από μικροπωλητές και εμπόρους παζαριών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι πωλητές λαϊκών αγορών, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 Α’) και της Α2/29542/5347/91 υ.α. (ΦΕΚ 707 Β’), όπως ισχύουν σήμερα.

 

Τα παραπάνω ορίζει το με Αρ. Πρωτ. Α1/79048/67 έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο έχει ως εξής:

 

Αριθμ. πρωτ.: Α1/79048/67/2017

 

Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών

Αθήνα, 14 / 11 /2017
Αρ. Πρωτ.: Α1 / 79048 / 67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1308464
Fax: 210 6508491

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.

ΣΧΕΤ.: 1. Τα από 2-11-2017 υπομνήματα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης
2. Η υπ’ αριθμ. Α2/οικ.36575/7063/92 «Σχετικά με χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου σε μικροπωλητές και εμπόρους παζαριών.» εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών υπομνημάτων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, με τα οποία ζητήθηκε να παρασχεθούν διευκρινίσεις αναφορικά με την ταξινόμηση ΦΙΧ στην εν λόγω κατηγορία επαγγελματιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Είναι δυνατή η ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους άνω των 4 τόνων από μικροπωλητές και εμπόρους παζαριών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι πωλητές λαϊκών αγορών, εφ’ όσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ν. 1959/91 (ΦΕΚ 123 Α’) και της Α2/29542/5347/91 υ.α. (ΦΕΚ 707 Β’), όπως ισχύουν σήμερα. Συνεπώς ο περιορισμός της παραγράφου 3. β της ανωτέρω 2 σχετικής εγκυκλίου, περί χορήγησης ΦΙΧ αυτοκινήτων με μικτό βάρος κάτω των 4 τόνων, δεν ισχύει.

2. Επί του εντύπου των αδειών κυκλοφορίας των ΦΙΧ της κατηγορίας αυτής αναγράφεται η παρατήρηση «Περιοχή επαγγελματικής δραστηριοποίησης μόνο στις αγορές που αναγράφονται στην άδεια λαϊκών αγορών».

 

Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός αφορά στον τόπο άσκησης εμπορίου και όχι στην ακτίνα κυκλοφορίας του ΦΙΧ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Α. Βούρδας

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου