Η Γαλλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς της έχει επιλέξει την εφαρμογή ενός απλοποιημένου συστήματος διαδικασιών για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα σε ένα πλαίσιο σταθερό και ευέλικτο.

Η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας στη Γαλλία είναι απλή, ενώ η επιλογή της μορφής της βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον τρόπο που θέλει η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στη χώρα αυτή. Συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί μέσω Γραφείου Συνδέσμου (Bureau de Liaison), Εμπορικού Αντιπροσώπου, Ιδρυσης Υποκαταστήματος κ.λπ.

Το Γραφείο Συνδέσμου το επιλέγει μια εταιρεία όταν δεν επιθυμεί την οριστική εγκατάστασή της στη χώρα, αλλά επιδιώκει τη διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης των προϊόντων της στην αγορά.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος, που συνήθως είναι ένας εργαζόμενος, αφορά τις περιπτώσεις που η εταιρεία ενδιαφέρεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα και να προωθήσει τα προϊόντα της μητρικής εταιρείας, ενώ η Ιδρυση Υποκαταστήματος, που λειτουργεί ως υπηρεσία της μητρικής ξένης εταιρείας, αφορά την άσκηση δραστηριότητας με πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Οι κυριότερες μορφές εταιρειών είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL – Société à Responsabilité Limitée), με σύνθεση από ένα φυσικό πρόσωπο έως 100, και η Εταιρεία Κεφαλαιουχικής Απλοποιημένης Μορφής (Société par actions simplifiée), με απεριόριστο αριθμό μετόχων. Στις εταιρείες αυτές η ευθύνη των εταίρων οριοθετείται μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συνήθως τη μορφή των Ανώνυμων Εταιρειών  (Société Anonyme), ενώ οι ομόρρυθμες εταιρείες (SNC – Société en nom collectif) είναι οι πιο συνηθισμένες μορφές εταιρειών. Το κεφάλαιο ίδρυσης στις ΑΕ ανέρχεται σε 37.000 ευρώ.

Επίσης, υπάρχει και η μορφή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Société Européenne), για την οποία ισχύει η νομοθεσία της χώρας όπου είναι καταχωρημένη η έδρα της εταιρείας.

Οσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής προϊόντων στη Γαλλία και τις τελωνειακές διαδικασίες, αυτά διέπονται από τους βασικούς κοινοτικούς κανόνες.

Σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των εταιρειών, κατά κύριο λόγο ισχύει η φορολόγηση των κερδών σε ποσοστό 33%, με εξαίρεση το μειωμένο ποσοστό φορολογίας 15% για επιχειρήσεις που ελέγχονται τουλάχιστον κατά 75% από φυσικά πρόσωπα, έχουν κύκλο εργασιών έως 7.630.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έχουν κέρδη έως 38.120 ευρώ. Επίσης, με ποσοστό 28% φορολογούνται οι επιχειρήσεις με κέρδη από 38.121 ευρώ ως 75.000 ευρώ.

Οσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υφίσταται υπό προϋποθέσεις μειωμένος συντελεστής 15%.

Ως προς τον ΦΠΑ, για την πλειονότητα των αγαθών ισχύει το 20%, με εξαίρεση τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ΦΠΑ 5,5%, πλην των ποτών. Επίσης, τα αγροτικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων κ.λπ. υπόκειται σε ΦΠΑ 10%.