Του Χρήστου Διαμαντόπουλου

Εντός του Δεκεμβρίου πρόκειται – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΓΡΟbusiness να προκηρυχτούν οι υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», που αφορά κυρίως στη βιολογική κτηνοτροφία. Υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη πρόσκληση (η οποία περιείχε τέσσερις διαφορετικές δράσεις συνολικού ύψους 400.000.000 ευρώ) που βγήκε στον αέρα στις αρχές του έτους έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από βιοκαλλιεργητές (υποβλήθηκαν σχεδόν 65.000 αιτήσεις) αλλά προέκυψαν προβλήματα λόγω του «κόφτη» Natura με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να προκηρυχτούν ξανά οι δράσεις 11.1.2 (34.000.000 ευρώ) και 11.2.2. (160.000.000 ευρώ) οι οποίες έχουν να κάνουν με την βιολογική κτηνοτροφία (νεοεισερχόμενοι και ήδη ενταγμένοι σε παλιότερες δράσεις).

Μιλώντας για το θέμα στο ΑΓΡΟbusiness o αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης αποκάλυψε ότι λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την πρώτη προκήρυξη «ζητήσαμε από την Κομισιόν έγκριση προκειμένου να εντάξουμε δύο σημαντικότερα κριτήρια (σ.σ. εκτός του κριτηρίου Natura): Το ηλικιακό για όσες και όσους μπαίνουν σε προγράμματα μετατροπής (από συμβατική σε βιολογική για πρώτη φορά) και την εμπειρία για όσους μπαίνουν στο πρόγραμμα διατήρησης».

Αρχές Δεκεμβρίου η προκήρυξη 

Και πρόσθεσε: «Είναι γνωστό ότι όταν κατατέθηκε το πρόγραμμα στην ευρωπαϊκή επιτροπή το 2014, ως βασικό κριτήριο είχε επιλεγεί το κριτήριο να βρίσκεται η καλλιέργεια ή ο βοσκότοπος σε περιοχή Natura. Ήταν μία επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης, που ουδέποτε αμφισβητήθηκε, όσο οι βιοκαλλιεργητές ήταν λιγότεροι από 20.000. Με 65.000 αιτήσεις το κριτήριο αυτό έγινε τροχοπέδη για το σύνολο σχεδόν των ενεργών βιοκαλλιεργητών της χώρας. Ως διεύθυνση έχουμε ήδη αναρτήσει στην διαβούλευση τα νέα κριτήρια και αναμένουμε από την Γενική Γραμματεία που χειρίζεται το ΠΑΑ να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα και να προχωρήσει στην προκήρυξη, που ο Γεν. Γραμματέας την εκτιμά στις αρχές Δεκεμβρίου».

Ύψος ενίσχυσης

Το µέγιστο ύψος ενίσχυσης – σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες – θα οριστεί ξανά στα 45 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου για όλη τη χώρα και τα ζώα στη Βιολογική Κτηνοτροφία, ποσό που είχε θεσπιστεί έκτακτα για τις ανάγκες της περασµένης προκήρυξης, λόγω των προβληµάτων που δηµιούργησε η τεχνική λύση στην κατανοµή των τόπων και τη σύγχυση µε
τις Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Ως εκ τούτου ο νέος πίνακας ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Αιγοπρόβατα: 21,1 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα
  • Βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύθυνση: 26,7 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα
  • Βοειδή µε γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 33,3 έως 45 ευρώ ανά στρέµµα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

Διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Παράλληλα, το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

Πληρωμές

Προκειμένου η εφαρμογή του μέτρου και οι πληρωμές των δικαιούχων να γίνονται με όσο το δυνατό πιο αδιάβλητο τρόπο και εντός των προθεσμιών (οι πληρωμές έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους), εφαρμόζονται τα εξής:

1. Οι αιτήσεις για ένταξη γίνονται ηλεκτρονικά, από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με διασταύρωση στοιχείων της αίτησης με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όσον αφορά:

  • στην ιδιότητα του ενεργού αγρότη (διασταύρωση μέσω ΚΕΠΥΟ),
  • στην ύπαρξη σύμβασης σε ισχύ του ενδιαφερομένου με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (Ο.Ε. & Π.), καθώς και το χρόνο ένταξης κάθε αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου / εκμετάλλευσης σε σύστημα ελέγχου (διασταύρωση μέσω Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Βιοκαλλιεργητών, ΗΒΔ), • στην έκταση κάθε αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στους αιτούντες (ολοκληρωμένο σύστημα Ο.Σ.),
  • στον αριθμό των ζώων (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων ΚΒΔ) κ.λπ.

3. Η δημοσιοποίηση των προσωρινών και τελικών πινάκων δικαιούχων γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και με δημόσια κοινοποίηση.

4. Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων εκδίδει Απόφαση Ένταξης με το σύνολο των δικαιούχων.

5. Η πληρωμή πραγματοποιείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.