Παρατείνεται η ημερομηνία παράδοσης συσπόρου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Η εν λόγω παράταση εδόθη με σχετική υπουργική απόφαση που υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου 2017