Μια σειρά από χρηματοοικονομικά «εργαλεία» που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα παρέχουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δάνεια, εγγυήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες με δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πρωτογενής (παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων), η μεταποίηση, οι εξαγωγές κ.λπ.

H «Agrobusiness» παρουσιάζει παρακάτω τα διαθέσιμα τραπεζικά «εργαλεία» που προσφέρονται από την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον εντοπίσουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στο πλησιέστερο κατάστημα της Τράπεζας που το προσφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Αναλυτικά τα «εργαλεία» ανά τράπεζα:

Τράπεζα Πειραιώς

– Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία

Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος, υποστηρίζοντας τη συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως συντονιστής και χρηματοδότης. Επί της ουσίας παρέχει στους παραγωγούς την αναγκαία ρευστότητα για να συνεχίσουν να παράγουν και μέσα από καλύτερο προγραμματισμό των απαιτούμενων εισροών τους να επιτύχουν καλύτερες τιμές, βελτίωση των όρων παραγωγής και τελικά καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα τους.

Ακόμη, εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη πρώτη ύλη ώστε να προγραμματίσουν τις πληρωμές τους και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και για να είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων, στις οποίες έχουν προχωρήσει.

Ειδικότερα ο ρόλος της Τράπεζας αφορά στη σύναψη δανειακής σχέσης σε δύο επίπεδα:

-Με τον αγοραστή του προϊόντος φυτικής ή ζωικής παραγωγής:

Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραληφθείσας πρώτης ύλης από τους παραγωγούς.

-Με τους παραγωγούς που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή:

Χορηγείται πίστωση για αναλήψεις-αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Σημειώνεται πως υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις αγροεφοδίων – γεωπόνων και πρατηρίων καυσίμων για την τοποθέτηση POS για αγορές με χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Πλεονεκτήματα για τον παραγωγό

Μέσω του προγράμματος, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει έχοντας εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζεται. Η αναγκαία πίστωση προς κάθε παραγωγό εξαρτάται από τη δυναμικότητά του.

Οσοι έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με μια αγροτική επιχείρηση ή αγροτικό συνεταιρισμό που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μπορούν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των παραγωγικών τους αναγκών με την έκδοση της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Με αυτήν την κάρτα η Τράπεζα Πειραιώς εγκρίνει πιστωτικό όριο σύμφωνα με την παραγωγική δυναμικότητα του δικαιούχου, το οποίο καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής.

Ειδικότερα :

-Για την αγορά γεωργικών εφοδίων: χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα καταστήματα αγροεφοδίων.

-Για την αγορά καυσίμων: χρήση της κάρτας μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων.

-Για την ανάληψη μετρητών: από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας.

-Για την αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, ζώων αντικατάστασης, λοιπών μηχανημάτων και μικροεργαλείων, καθώς και για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού: με την προσκόμιση σε κατάστημα της Τράπεζας νομίμως εκδοθέντων παραστατικών.

-Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης.

-Για την εξόφληση ΤΟΕΒ.

-Για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ και ΕΛΓΑ.

-Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την αγορά εργοσήμου.

Συμβολή Τράπεζας:

Ολα τα χρήματα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής θα είναι στη διάθεση του παραγωγού την περίοδο που τα χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές στις αγορές που κάνει. Εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης για την εξόφληση της παραχθείσας ύλης από τους παραγωγούς.

Ο παραγωγός, αγοράζοντας τοις μετρητοίς, μειώνει το κόστος της παραγωγής του, και καθιστά τα προϊόντα του πιο ανταγωνιστικά.

Για τη χρηματοδότηση δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού.

Μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής, αφού ο παραγωγός θα ξέρει, βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση, ότι η παραγωγή του θα διατεθεί χωρίς προβλήματα.

Μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα της πληρωμής της παραδιδόμενης παραγωγής, αφού πλέον με την παράδοσή της, ο παραγωγός πληρώνεται τοις μετρητοίς το 100% της αξίας που παραδίδει, με την ενεργοποίηση του εγκεκριμένου από πριν κεφαλαίου κίνησης της μεταποιητικής επιχείρησης.

Ο παραγωγός θα γνωρίζει έγκαιρα το εύρος της τιμής στην οποία θα πουλήσει την παραγωγή του, αφού θα αναφέρεται στο συμφωνητικό που θα έχει υπογράψει με την επιχείρηση στην οποία θα παραδώσει τη σοδειά του.

Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις:

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα που τις βοηθούν στην εξασφάλιση, διεύρυνση και βελτίωση της διάθεσης και της εξαγωγής του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος:

-Εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα, με τη χορήγηση από την Τράπεζα κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, για να εξακολουθήσουν να απορροφούν καλής ποιότητας πρώτη ύλη και να συνεχίσουν ή και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει με ακρίβεια την πληρωμή της παραγωγής που χρειάζονται.

-Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνουν τυχόν δική τους ρευστότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε άλλες ανάγκες τους, όπως η εξυπηρέτηση των δανείων τους, η χρηματοδότηση επενδυτικών τους σχεδίων κ.λπ.

-Υποβοηθείται η δυνατότητά τους για καλύτερο εν γένει ταμειακό προγραμματισμό και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Στο μεταξύ, σε κάθε γεωγραφική περιοχή όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα δημιουργείται με ευθύνη της Τράπεζας ένα ευρύ δίκτυο με συσκευές υποδοχής (POS), στις οποίες θα μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν την κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Πρόκειται για συσκευές οι οποίες αποδέχονται συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης με τις συγκεκριμένες κάρτες. Η τοποθέτηση συσκευών POS της Τράπεζας Πειραιώς στα φυσικά σημεία πώλησης προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

-Ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν στην επιχείρηση από την Τράπεζα Πειραιώς.

-Οι συναλλαγές των πελατών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ταχύτητα.

-Εξυπηρετώντας όλους τους πελάτες που επιθυμούν να πληρώνουν με την κάρτα τους, επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης.

-Ταμιευτήριο Αγροτών

Είναι ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου που προορίζεται ειδικά για την πίστωση αγροτικών επιδοτήσεων.

Από εκεί οι ωφελούμενοι μπορούν να λαμβάνουν τις αγροτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται και να διευκολυνθούν όσον αφορά στις συναλλαγές τους με τους συνεργάτες τους, καταθέτοντας τα έσοδα από την πώληση των γεωργικών τους προϊόντων. Επιπλέον, μπορούν να κάνουν όλες τις πληρωμές τους, καθώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση του λογαριασμού. Δεν χρειάζεται να διατηρούν κάποιο ελάχιστο υπόλοιπο, ημερήσιο, μηνιαίο ή ετήσιο.

Tο επιτόκιο καταθέσεων στο «Ταμιευτήριο Αγροτών» αποδίδεται από το πρώτο λεπτό κατάθεσης και είναι κλιμακωτό. Oι τόκοι αποδίδονται κάθε 6 μήνες, στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μεικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο φόρος 15%.

Οι καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών μπορούν να γίνουν σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (με το βιβλιάριο καταθέσεων), σε ΑΤΜ (με τη χρεωστική κάρτα Visa Debit) και σε μηχανήματα easypay (μόνο καταθέσεις) – με τον αριθμό λογαριασμού.

Οσον αφορά στα εμβάσματα μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η μεταφορά χρημάτων μπορεί να γίνει εφάπαξ ή μέσω πάγιας εντολής σε άλλον λογαριασμό τού εκάστοτε αγρότη ή σε λογαριασμούς τρίτων.

Η εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης κ.ά.) γίνεται είτε εφάπαξ ηλεκτρονικά ή αυτόματα μέσω πάγιας εντολής, ενώ η εξόφληση πιστωτικών καρτών και δανείων της Τράπεζας Πειραιώς γίνεται αυτόματα μέσω πάγιας εντολής.

-Δάνειο υποστήριξης νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών

Πρόκειται για δάνειο που αφορά στην αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου και μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, βελτίωση γεωργο- κτηνοτροφικών κτισμάτων.

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 19-50 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Αυτοί, θα πρέπει να έχουν κύριο φορέα ασφάλισης τον ΟΓΑ ή να έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΟΓΑ και να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή να έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής.

Το επιτόκιο του δανεισμού είναι κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών, για την αγορά γης μπορεί να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%.

Ο δανεισμός έχει διάρκεια μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης και μέχρι 6 έτη για αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5.000 έως 150.000 ευρώ, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου. Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.

-Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ)

Μέσω αυτού, ο αγρότης εξασφαλίζει την παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (ΠΟ) για την

κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

Αφορά σε αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών (στη λήξη του δανείου), οι οποίοι: είναι δικαιούχοι της «ενιαίας ενίσχυσης» και έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ενίσχυσης που διατηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς ως τον λογαριασμό πίστωσης των ενισχύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το όριο να συνδέεται με το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος αυτών.

Το επιτόκιο του ΑΔΑ είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10% (Βασικό Επιτόκιο Αγροτών: 7,10%) πλέον της εισφοράς του Ν.128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,12 μονάδες ή 0,6 μονάδες με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του αγρότη.

Η διάρκεια του ορίου είναι ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος, ενώ το ποσό του δανείου φτάνει μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο.

Η αποπληρωμή του γίνεται μέσα από ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΟ και κατ’ ελάχιστον το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.

Μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά του ΑΔΑ είναι η σύσταση ενεχύρου επί του αγροτικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η ετήσια επιδότηση, προσημείωση ακινήτου, καθώς και ο εκτοκισμός, ο οποίος είναι ετήσιος, κάθε 30/6 και 31/12 με κεφαλαιοποίηση.

-Δάνειο αγροτών για γη και εξοπλισμό

Το συγκεκριμένο είδος δανείου αφορά σε αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, πάγιου εξοπλισμού και φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στην ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων.

Απευθύνεται σε αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών, ενώ έχει κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου. Η διάρκειά του εξαρτάται από το είδος της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού είναι έως 10 έτη, για αγορά γης, αγορά/ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων έως 15 έτη, για φυτικό κεφάλαιο έως 8 έτη και αντίστοιχα για ζωικό έως 6 έτη. Το ύψος της χρηματοδότησης ξεκινά από 5.000 ευρώ, με το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης να αγγίζει το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου.

Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται με μηνιαίες ή τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Σε περίπτωση επιλογής περιόδου χάριτος, ο πελάτης καταβάλλει μόνο τους οφειλόμενους τόκους και τα ασφάλιστρα. Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται υποχρεωτικά από τον καταθετικό λογαριασμό μέσω πάγιας εντολής.

-Επενδυτικό δάνειο αγροτικών δραστηριοτήτων στέγης και εξοπλισμού

Παρέχει χρηματοδότηση, αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων που εντάσσονται στα μέτρα 121 και 123Α του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε μικρά σχέδια βελτίωσης: εκσυγχρονισμός αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μεγάλα σχέδια βελτίωσης: επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (121). Ακόμη αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις μόνο για τους ακόλουθους τομείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Αυτές στοχεύουν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας, καθώς επίσης της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους (123Α).

Το τραπεζικό προϊόν απευθύνεται σε αγρότες (φυσικά πρόσωπα), ηλικίας από 18 έως 60 ετών, αγροτικές ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΑΣΟ κ.λπ.).

Η διάρκεια του επενδυτικού δανείου είναι μέχρι 7 έτη για μηχανολογικό εξοπλισμό και άυλα πάγια και μέχρι 10 έτη για ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης.

Το ποσό του δανείου είναι ίσο με τον τραπεζικό δανεισμό που προβλέπεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Ο τρόπος αποπληρωμής μπορεί να γίνει με μηνιαίες ή 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Μερικά άλλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δανείου είναι πως η εκταμίευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και τους κανονισμούς κάθε προγράμματος είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Οι εκταμιεύσεις θα γίνονται με μεταφορά στους προμηθευτές του εξοπλισμού σε λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς, ή με τραπεζική επιταγή/έμβασμα σε άλλη Τράπεζα.

Η ίδια συμμετοχή των πιστούχων αγροτών πρέπει να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η αποδέσμευσή της με μεταφορά στους προμηθευτές θα γίνεται αναλογικά με το δάνειο για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, επιτρέπεται η πρόωρη ολική ή μερική εξόφληση χωρίς ποινή.

-Αγροτικό αναπτυξιακό κεφάλαιο κίνησης

Χρηματοδοτεί μέσω προεξόφλησης επιχορήγησης, αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής για την υλοποίηση επενδυτικών τους σχεδίων που εντάσσονται στα μέτρα 121 και 123Α του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε μικρά σχέδια βελτίωσης: εκσυγχρονισμός αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε μεγάλα σχέδια βελτίωσης: επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (121). Ακόμη, απευθύνεται σε επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις μόνο για τους ακόλουθους τομείς: κρέας, γάλα, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Οι παραπάνω στοχεύουν στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους (123Α).

Μπορεί να χορηγηθεί σε αγρότες (φυσικά πρόσωπα), ηλικίας από 18 έως 60 ετών, και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΑΣΟ κ.λπ.). Η διάρκειά του είναι 3 έτη, με ανώτατη λήξη έως 6 μήνες από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Μπορεί να παραταθεί, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, μέχρι τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης και καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρούμενης επιχορήγησης.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα ανέρχεται μέχρι και το 90% της εγκεκριμένης/εκχωρούμενης επιχορήγησης. Η εξόφληση του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνει με μία δόση κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου (balloon payment). Η καταβολή των τόκων θα γίνεται ανά μήνα ή τρίμηνο ή εξάμηνο.

Το κεφάλαιο του δανείου μπορεί να εξοφληθεί με την καταβολή απ’ ευθείας στην Τράπεζα της εκχωρούμενης επιχορήγησης είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις υπαγωγής και τους κανονισμούς του κάθε προγράμματος. Το προϊόν της επιχορήγησης θα κατευθυνθεί σε δεσμευμένο λογαριασμό, ο οποίος θα έχει δηλωθεί από τον πελάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επί του οποίου θα έχει συσταθεί ενέχυρο.

Η περίοδος χάριτος είναι:

-35 μήνες σε περίπτωση μηνιαίου εκτοκισμού.

-33 μήνες σε περίπτωση τριμηνιαίου εκτοκισμού.

-30 μήνες σε περίπτωση εξαμηνιαίου εκτοκισμού.

Στη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται μόνον οι οφειλόμενοι τόκοι.

-Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ)

Αφορά σε χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ για την αγορά υλικών και την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.

Απευθύνεται σε αγρότες, φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18-65 ετών (στη λήξη του δανείου). Ο δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να έχει ενταχθεί οριστικά στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα στα μέτρα 2 και 3 του προγράμματος.

-Να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον για το 15% της επιλέξιμης δαπάνης.

Παρέχεται κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου: σήμερα 7,10% (ΒΕΑ:7,10%), πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,6 μονάδες ή 0,12 μονάδες, με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του αγρότη.

Το επιτόκιο συνδέεται με τον δείκτη ΒΕΑ: Βασικό Επιτόκιο Αγροτών, σήμερα 7,10%, που ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, ανακοινώνεται στον Τύπο και αναγράφεται στο επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας.

Η διάρκειά του είναι έως 6 έτη και το ποσό δανείου κυμαίνεται από 2.000 έως 170.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι και το 90% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης και μέχρι του 80% της ιδίας συμμετοχής.

Σημειώνεται πως η επιχορήγηση του ΕΛΓΑ ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) με παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6%.

Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛΓΑ και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων.

Alpha Bank

-Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας

Τα προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας της Τράπεζας αφορούν στον πρωτογενή τομέα, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα από την παραγωγή, τη μεταποίηση έως και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων συμβάλλουν στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή, στην ενίσχυση της ρευστότητας όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (μεταποιητική/εξαγωγική επιχείρηση, επιχειρήσεις εμπορίας αγροεφοδίων κ.α.) και στον εκσυγχρονισμό του συναλλακτικού κυκλώματος του αγροτικού τομέα.

Μέσω των προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, ο παραγωγός καλύπτει το υψηλό κόστος καλλιέργειας και παραγωγής το χρονικό διάστημα που το χρειάζεται. Ακόμη, μειώνει το κόστος παραγωγής του, διότι μπορεί να διαπραγματευθεί καλύτερες τιμές για την αγορά αγροεφοδίων, αφού εξοφλεί άμεσα και με μετρητά, ενώ βελτιώνει την ποιότητα ή/και αυξάνει την ποσότητα παραγωγής του γιατί έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή της σε προσυμφωνημένη τιμή.

Ο αγοραστής εξασφαλίζει τη ρευστότητα που χρειάζεται για την αγορά της απαιτούμενης παραγωγής και για την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών κτίζει μακροχρόνιες και υγιείς σχέσεις συνεργασίας με υφιστάμενους παραγωγούς και μπορεί να επεκταθεί/εδραιωθεί σε νέες αγορές λόγω της δυνατότητας προσελκύσεως νέων παραγωγών.

-ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών

Η Τράπεζα συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ασφαλίσεως Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) με σκοπό τη στήριξη εξαγωγικών επιχειρήσεων που είναι ασφαλισμένες στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ. Το πρόγραμμα αφορά στην ασφάλιση των εξαγωγών έναντι κινδύνου μη πληρωμής τους από τον Οίκο του Εξωτερικού.

Η Alpha Bank χρηματοδοτεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με το προϊόν ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά τους και να τονώσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με πεδίο δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα. Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει χρηματοδοτικό όριο έως 1.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η μέγιστη διάρκεια της χρηματοδοτήσεως ανέρχεται σε 6 μήνες και εξοφλείται με το προϊόν της εξαγωγής.

Η χρηματοδότηση της επιχείρησης γίνεται με την εκχώρηση των τιμολογίων εξαγωγής και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ΟΑΕΠ, χωρίς λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παράλληλα προβλέπεται προνομιακή τιμολόγηση εργασιών κινήσεως κεφαλαίων και εξαγωγών.

-Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Η Alpha Bank συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως.

Η ΕΤΕπ είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χάρη στο καταστατικό της και στους μετόχους της -τα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης- χαίρει της ανωτέρας δυνατής πιστοληπτικής ικανότητος στις κεφαλαιαγορές (ΑΑΑ).

Αυτό παρέχει στην επιχείρηση τα ακόλουθα οφέλη:

-Στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

-Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη βιωσιμότητα, ανάπτυξη και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

-Ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

-Απαλλαγή από την εισφορά του Ν.128/75.

Τα δάνεια που χορηγούνται απευθύνονται σε αυτόνομες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 απασχολούμενους με έμφαση στις αυτόνοµες επιχειρήσεις µε λιγότερους από 250 απασχολούµενους και τις επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα προγράµµατα μπορούν να χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση κάθε είδους επενδύσεων ή δαπανών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη µιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή επιχείρησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως:

-υλικά στοιχεία, δηλ. την αγορά εξοπλισμού ή ακινήτων. Η αγορά γης αποκλείεται, εκτός εάν είναι ζωτικής σημασίας για την επένδυση, ενώ η αγορά αγροτικών εκτάσεων αποκλείεται τελείως,

-άυλα στοιχεία, όπως π.χ. δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες µε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία ή ανάληψη δικτύων διανοµής, κατάθεση ή απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για τη μεταβίβαση µιας επιχείρησης, εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας (και εφόσον ο αγοραστής και η πωλούµενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης και το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της μεταβίβασης δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ).

-Τη διαρκή αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για την ανάπτυξη µίας επεκτεινόμενης ΜΜΕ ή επιχείρησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τα δάνεια σχετίζονται µε τους τοµείς της γεωργίας, της βιοµηχανίας, των υπηρεσιών, ενώ εξαιρούνται όσοι τοµείς σχετίζονται µε τον οπλισµό, τα τυχερά παιχνίδια, τον καπνό και την αµιγή δραστηριότητα εργολαβίας οικοδομών, τοµείς οι δραστηριότητες των οποίων έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να αντισταθμισθεί κατά το μεγαλύτερο µέρος του, καθώς και τοµείς που η δραστηριότητά τους αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη.

Αποκλείονται επίσης, οι αμιγώς χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (π.χ. εξαγορές επιχειρήσεων), µε εξαίρεση τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στις ειδικές περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Ενίσχυση για μικρές και µεγάλες επενδύσεις:

Η οικονομική ενίσχυση µπορεί να αφορά σε επενδύσεις των οποίων το κόστος κυμαίνεται από πολύ µικρά µεγέθη έως 25 εκατ. ευρώ. Χρηµατοδότηση από την ΕΤΕπ µπορεί να ληφθεί για δάνεια µε διάρκεια κυµαινόµενη κατά κανόνα μεταξύ 2 και 12 ετών. Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής της χρηµατοδοτούµενης επένδυσης, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηµατοδότησης από την ΕΤΕπ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 εκατ. ευρώ ανά δάνειο.

-Alpha ταμειακή διαχείριση

Πρόκειται για έναν ευέλικτο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης.

Χρεωστικό επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο (ΕΔΕ) σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00%.(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Πιστωτικό επιτόκιο:

Κλιμακούμενο, ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού (το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης).

Εως και 10.000 ευρώ: 0,02%

Από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ: 0,02%

Από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ: 0,05%

Από 100.000,01 έως 150.000 ευρώ: 0,05%

Ανω των 150.000,01 ευρώ: 0,05%

Πλεονεκτήματα:

-Επιστροφή τόκου 10%, υπό προϋποθέσεις.

-Ανταγωνιστικό χρεωστικό επιτόκιο.

-Δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alphaphone, Alphaline, ALPHA WEB BANKING και Alpha Mobile Banking.

-Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔΑΠ, πιστωτικών καρτών ή όποιων άλλων λογαριασμών, με πάγια εντολή.

-Alpha Ανάπτυξη

Είναι δάνειο κεφαλαίου κίνησης μεσοπρόθεσμης διάρκειας, που εξασφαλίζει στην επιχείρηση τα απαραίτητα κεφάλαια για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Το δάνειο φτάνει έως και τις 150.000 με εφάπαξ εκταμίευση.

Επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00% ή ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Σταθερό 2ετίας: σήμερα 9,00% ή 9,75%.

Σταθερό 4ετίας: σήμερα 9,75% ή 10,50%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ’ όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, παρέχεται δυνατότητα επιλογής είτε κυμαινόμενου είτε ενός από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Διάρκεια:

Από 2 έως 6 έτη, κατ’ επιλογή του πελάτη.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

-Alpha 600

Αφορά σε κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων.

Επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο σήμερα 8,35%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Περιθώριο επιτοκίου:

Καθορίζεται κατά περίπτωση, έως 3,25%.

-My Alpha POS Credit Line

Με το συγκεκριμένο προϊόν η επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών της που διενεργούνται μέσω του My Alpha POS τερματικού, το οποίο εκτός από μέσο αποδοχής πληρωμών είναι και «εργαλείο» ενίσχυσης της ρευστότητας της επιχείρησης.

Υψος χρηματοδότησης:

Από 10.000 ευρώ και ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του My Alpha POS τερματικού.

Επιτόκιο:

Euribor μηνός/τριμήνου/εξαμήνου πλέον περιθωρίου έως 7,60% ή ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο πλέον περιθωρίου έως 3,00%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Πλεονεκτήματα:

-Αμεση ρευστότητα για την πλήρη κάλυψη των καθημερινών συναλλαγών της επιχείρησης και την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων της.

-Ελεγχος και περιορισμός του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς το προϊόν παρέχεται με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

-Ευκολότερη ανακύκληση του κεφαλαίου κίνησης μέσω της αποπληρωμής του από τις πιστώσεις των συναλλαγών των καρτών.

-ALPHA Εξοπλισμός

Παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά νέου επαγγελματικού εξοπλισμού ή/και νέου επαγγελματικού μεταφορικού μέσου.

Ποσό δανείου:

Εως το 80% της αξίας του τιμολογίου αγοράς του εξοπλισμού πλέον των δαπανών εγκατάστασής του και έως 500.000 ευρώ.

Διάρκεια:

Για ποσό δανείου έως 15.000 ευρώ μέγιστη διάρκεια 5 έτη.

Για ποσό δανείου άνω των 15.000 ευρώ μέγιστη διάρκεια 10 έτη.

Επιτόκιο*:

Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00% ή ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Σταθερό 3ετίας: σήμερα 9,25% ή 10,25%.

Σταθερό 5ετίας: σήμερα 10,25% ή 10,75%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ’ όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κυμαινόμενου ή ενός από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις με πάγια εντολή.

Περίοδος χάριτος:

Εως 12 μήνες χωρίς κεφαλαιοποίηση των τόκων.

-ALPHA επαγγελματικό ακίνητο

Παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης.

Χρηματοδοτεί:

-Την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου.

-Την αγορά οικοπέδου.

-Την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου.

Ποσό δανείου:

Από 10.000 ευρώ έως:

-το 75% του προϋπολογισμού κόστους αποπεράτωσης, προσθήκης, συντήρησης, επισκευής του επαγγελματικού ακινήτου,

-το 75% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου.

Διάρκεια:

Από 5 έως 20 έτη.

Επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00%

ή

Σταθερό 3ετίας: σήμερα 9,00%.

Σταθερό 5ετίας: σήμερα 9,75%.

Σταθερό 10ετίας: σήμερα 10,00%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ’ όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου,  παρέχεται η δυνατότητα επιλογής είτε κυμαινόμενου είτε ενός από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Περίοδος χάριτος:

Εως 6 μήνες για την αγορά ακινήτου και έως 2 έτη για ανέγερση, αποπεράτωση.

-ALPHA Πράσινες λύσεις – οικολογική επιχείρηση

Το προϊόν παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της επαγγελματικής τους στέγης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10 KW.

Χρηματοδοτεί:

-την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης

-τις οικοδομικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

-τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες

-την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10 KW στη στέγη της επιχείρησης.

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Εως το 90% του συνολικού κόστους των επενδύσεων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μελέτες) βάσει προϋπολογισμού έργου ή προτιμολογίων.

Επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου έως 4,00%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Διάρκεια:

Για ποσό δανείου έως 50.000 ευρώ μέγιστη διάρκεια 10 έτη.

Για ποσό δανείου άνω των 50.000 ευρώ μέγιστη διάρκεια 20 έτη.

Περίοδος χάριτος:

Εως 6 μήνες με καταβολή των τόκων.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

-ALPHA Ecoλογικό Επιχειρείν

Το προϊόν παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών (εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 500 KW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Εως το 65% του συνολικού κόστους της επένδυσης (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μελέτες) βάσει προϋπολογισμού έργου ή προτιμολογίων.

Επιτόκιο*:

Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου από 3,00% έως 5,50% πλέον κόστους κάλυψης επιτοκιακού κινδύνου (4,00%) για όλη τη διάρκεια (έως 1.1.2022) της περιόδου προστασίας, σήμερα 0,58%.

(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Διάρκεια:

Μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

Περίοδος χάριτος:

Εως 12 μήνες με κεφαλαιοποίηση των τόκων.

Τρόπος εξυπηρέτησης:

Με τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Πρόωρη εξόφληση:

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας, καταβάλλεται αποζημίωση για το κόστος προστασίας έναντι του επιτοκιακού κινδύνου.

-ALPHA Εξυπνη διαχείριση

Πρόκειται για προνομιακό λογαριασμό καταθέσεων όψεως με όριο υπερανάληψης που καλύπτει τις προσωρινές ταμειακές ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακή τιμολόγηση.

Χρεωστικό επιτόκιο*:

Το ελάχιστο δανειστικό επιτόκιο σήμερα 8,35% πλέον περιθωρίου 4,00%.(*) Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, δηλαδή 0,60%.

Πιστωτικό επιτόκιο:

Κλιμακούμενο, ανάλογα με το ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού (το αντίστοιχο επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης), ως ισχύον τιμολόγιο της Τραπέζης.

Πλεονεκτήματα:

-Δυνατότητα ορίου υπερανάληψης έως 20.000 ευρώ για την κάλυψη των προσωρινών ταμειακών αναγκών της επιχείρησης.

– Δωρεάν χορήγηση του πρώτου καρνέ επιταγών για κάθε ημερολογιακό έτος και έκπτωση 35% για κάθε επόμενο.

-50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα.

-Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα για ποσά έως 50.000 ευρώ και 50% έκπτωση για μεγαλύτερα ποσά.

-30% έκπτωση στις εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και πληρωμής εμπορευμάτων και σε ενέγγυες πιστώσεις προς το εξωτερικό.

-Δωρεάν έκδοση της χρεωστικής κάρτας ALPHA Bank Enter Visa Business για αναλήψεις μετρητών και αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

-24ωρη πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω ATM, Alphaphone, Alpha Web Banking.

-50% έκπτωση στην ενοικίαση θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Εθνική Τράπεζα

Κάρτα του Αγρότη

Θα διατίθεται στους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) – δικαιούχους βασικής ενίσχυσης, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλοντας αίτηση προς τη συνεργαζόμενη Τράπεζα, όπου θα δηλώνεται ο τηρούμενος σ’ αυτήν καταθετικός λογαριασμός, στον οποίον και θα πιστωθεί η βασική ενίσχυση. Η κάρτα θα ενεργοποιηθεί την άνοιξη του 2017, τη χρονική περίοδο δηλαδή που θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη βασική ενίσχυση.

Με «εγγύηση» της βασικής ενίσχυσης, η οποία θεμελιώνεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης δικαιωμάτων (ενιαία αίτηση ενίσχυσης) μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, ο αγρότης – κάτοχος και χρήστης της «Κάρτας του Αγρότη» θα μπορεί, πριν εισπράξει τη βασική ενίσχυση:

α) να  κάνει αγορές από επιχειρήσεις στις οποίες γίνονται αποδεκτές κάρτες πληρωμών με το σήμα Visa International ή MasterCard Worldwide μέσω POS και οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα που σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών (αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων).

β) να εξοφλεί οφειλές του σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης.

γ) να εξοφλεί τρέχουσες οφειλές του έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

δ) να κάνει ανάληψη μετρητών μέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού, κατά τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε χορηγηθέντος πιστωτικού ορίου.

Το πιστωτικό όριο (όριο χρηματοδότησης από την τράπεζα) κάθε αγρότη  θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της βασικής ενίσχυσης που δικαιούται τη συγκεκριμένη χρονιά, θα αφορά μόνο στην προεξόφληση της βασικής ενίσχυσης και δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν οι οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του αγρότη προς την Τράπεζα.

Η διάρκεια του πιστωτικού ορίου θα λήγει με την πίστωση της βασικής ενίσχυσης, η οποία και θα εξοφλεί τη χρηματοδότηση. Μετά την εξόφληση της εκάστοτε χρηματοδότησης δίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέου πιστωτικού ορίου για τη βασική ενίσχυση του επόμενου έτους από την ίδια ή άλλη Τράπεζα επιλογής του αγρότη – δικαιούχου.

-Πρόγραμμα Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία

Παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης αγροτών και κτηνοτρόφων για την κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι:

Αγρότες και κτηνοτρόφοι για τους οποίους έχει δοθεί σύσταση από συνεργαζόμενη με την Εθνική Τράπεζα εμπορική/μεταποιητική επιχείρηση, με την οποία έχουν συνάψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας των προϊόντων τους (με ή χωρίς τη μεσολάβηση Αγροτικού Συνεταιρισμού).

Σκοπός:

Κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων (όπως ενδεικτικά η αγορά γεωργικών εφοδίων, ζωοτροφών, καυσίμων, κάλυψη δαπανών ενέργειας και ύδρευσης, καθώς και χρηματοδότηση του εργατικού κόστους).

Εξασφαλίσεις:

Ενεχυρίαση της απαίτησης του παραγωγού που απορρέει από το συμβόλαιο αγοραπωλησίας των προϊόντων του.

Διάρκεια:

Μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με την εποχικότητα του προϊόντος.

Τρόπος εκταμίευσης:

Η εκταμίευση της χρηματοδότησης γίνεται με χρήση ειδικής χρεωστικής κάρτας («ΕΘΝΟCASH PLUS AGROΚΑΡΤΑ»), η χρήση της οποίας επιτρέπεται:

σε συγκεκριμένα POS καταστημάτων πώλησης αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών, καυσίμων κ.λπ. που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας για ανάληψη μετρητών από ATM της Τράπεζας για την κάλυψη του εργατικού κόστους σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. την περίοδο της συγκομιδή του προϊόντος).

Τρόπος αποπληρωμής:

Η αποπληρωμή της χρηματοδότησης γίνεται μέσω των καταβολών που λαμβάνουν χώρα από την εμπορική/μεταποιητική επιχείρηση, έναντι της αξίας των αγοραζόμενων προϊόντων, σε καταθετικό λογαριασμό του παραγωγού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

-Ανοικτό επαγγελματικό πλάνο

Εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και σε δαπάνες εξοπλισμού μικρού κόστους. Αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 2.500.000 ευρώ.

Ποσό δανεισμού:

Από 6.000 ευρώ μέχρι και το 100% των αναγκών χρηματοδότησης της επιχείρησης, ανάλογα με τα οικονομικά της στοιχεία.

Διάρκεια:

Μέχρι 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τρόπος εξόφλησης:

Το κεφάλαιο του δανείου μπορεί να εξοφληθεί όποτε επιθυμεί ο δικαιούχος, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Οι τόκοι θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε μήνα, με ελάχιστο ποσό καταβολής 50 ευρώ.

– Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

Πρόκειται για μορφές χρηματοδοτήσεων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Αναλυτικά οι ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις:

Μέσω ανοικτών λογαριασμών

Σχετίζεται με τη δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων πιστώσεων στους πελάτες των επιχειρήσεων και τη γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών τους.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

-ετήσια ανανέωση,

-εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης,

-δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλούμενου κεφαλαίου,

-εξάμηνη χρέωση τόκων,

-επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης.

Εναντι απαιτήσεων

Η χρηματοδότηση έναντι απαιτήσεων δίνει τη δυνατότητα μετατροπής σε μετρητά στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, όπως:

-απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με το σύστημα των άτοκων δόσεων,

-επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας,

-τιμολόγια πώλησης με πίστωση,

-φορτωτικά έγγραφα.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

-όρια που προσαρμόζονται στο ύψος των πωλήσεων και στις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης,

-εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με την πληρωμή των σχετικών απαιτήσεων,

-εξάμηνη χρέωση τόκων,

-επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης.

Μέσω Οverdraft

Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης της επιχείρησης σε μετρητά με όριο υπερανάληψης (overdraft) που συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

-απλές διαδικασίες εκταμίευσης,

-ετήσια ανανέωση,

-επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης,

-εξάμηνη χρέωση τόκων,

-χορήγηση κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS,

-κίνηση του λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.

-Factoring

Η Εθνικής Factors Α.Ε. (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας) απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών factoring και προϊόντων, που περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες:

-Xρηματοδότηση (προεξόφληση)

-Διαχείριση λογαριασμών πελατών

-Είσπραξη απαιτήσεων

-Πιστωτικό έλεγχο

-Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Προϊόντα:

-Εγχώριο Factoring με αναγωγή (με αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη) ή

χωρίς αναγωγή

-Προεξόφληση τιμολογίων (χωρίς αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)

-Εξαγωγικό Factoring

-Εισαγωγικό Factoring

-Παροχή εγγυήσεων

Η Εθνική Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων, πληρωμής υποχρεώσεων κ.λπ., αλλά και ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών.

-Επιχειρηματικό πολυδάνειο

Αφορά στην κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών. Δικαιούχοι του προϊόντος είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Σκοπός δανείου:

Με το «Επιχειρηματικό Πολυδάνειο» εξυπηρετούνται επιχειρηματικές ανάγκες όπως:

-αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου/οχήματος

-αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

-αγορά άυλων παγίων (π.χ. ευρεσιτεχνίες, λογισμικό, εμπορικά σήματα, «δικαιώματα εισόδου» για franchising)

-ανακαίνιση/βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου που προορίζεται για εκμετάλλευση

-αγορά/ανέγερση επαγγελματικής στέγης που προορίζεται για ιδιόχρηση ή ακινήτου που προορίζεται για εκμετάλλευση (χρηματοδοτείται και η αγορά του οικοπέδου)

-ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου (μέσω του εν λόγω σκοπού είναι δυνατή και η χρηματοδότηση της τυχόν διαφοράς μεταξύ της αγοραίας και της αντικειμενικής αξίας τού προς αγορά οικοπέδου/επαγγελματικής στέγης).

Ποσό:

Ελάχιστο ποσό είναι τα 10.000 ευρώ. Εφόσον πρόκειται για δάνειο αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού, άυλων παγίων ή βελτίωσης επαγγελματικής στέγης ποσού μέχρι 50.000 ευρώ, δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών δαπανών.

Διάρκεια:

Η διάρκεια του προϊόντος μπορεί να είναι:

-για αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου μέχρι 15 χρόνια

-για αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού μέχρι 15 χρόνια

-για αγορά άυλων παγίων μέχρι 15 χρόνια (μέχρι 20 χρόνια για δάνεια ποσού άνω των 100.000 ευρώ)

-για βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου προς εκμετάλλευση μέχρι 15 χρόνια

-για αγορά/ανέγερση επαγγελματικής στέγης μέχρι 25 χρόνια και

-για ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου:

μέχρι 25 χρόνια, εφόσον χορηγείται ως συμπληρωματικό για την αγορά οικοπέδου/επαγγελματικής στέγης και μέχρι 7 χρόνια, εφόσον χορηγείται για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Περίοδος χάριτος:

Μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων.

Τρόπος εξόφλησης:

Με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

-Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου για εξοπλισμό

Συμβάλλουν στο σχέδιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας τη δαπάνη ανανέωσης εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά δανείων:

-Χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης σε ποσοστό μέχρι και 75%.

-Διάρκεια δανείου μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με το ποσό του δανείου και το είδος του εξοπλισμού.

-Εξόφληση με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και καταβολή των τόκων στις 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

-Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου.

-Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο παγίων και εξοπλισμού.

-Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου για κτιριακές εγκαταστάσεις:

Αφορούν σε επιχειρήσεις που προγραμματίζουν την αγορά νέου ακινήτου, τη μεταφορά τους, την επέκταση ή ανακαίνιση των εγκαταστάσεών τους, χρηματοδοτώντας τη σχετική δαπάνη σε ποσοστό έως και 75%.

Χαρακτηριστικά δανείων:

-Διάρκεια δανείων μέχρι 20 χρόνια, ανάλογα με το ποσό του δανείου.

-Περίοδος χάριτος μέχρι 24 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων.

-Εξόφληση με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και καταβολή των τόκων στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους.

-Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο παγίων και εξοπλισμού.

-Παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου.

-Leasing

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ – LEASING ΑΕΧΜ, παρέχουν τις εξής μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης:

-Χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού, για αγορά κάθε είδους καινούργιου ή μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό για έργα ΑΠΕ κ.ά.).

-Χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων για αγορά επαγγελματικής στέγης ή ιδιόκτητης έδρας για την επιχείρηση ή τη δραστηριότητα.

-Πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back). Η Εθνική Leasing αγοράζει τον ήδη ιδιόκτητο κινητό εξοπλισμό ή το επαγγελματικό ακίνητο και τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους.

-Μακροχρόνια μίσθωση ΕΙΧ και ΦΙΧ μεικτού φορτίου έως 3,5 τόνων.

-Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), για τη χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ πιστώσεων προς αλλοδαπούς αγοραστές προϊόντων τους (εξαγωγές).

Για την ακρίβεια, μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ο Οργανισμός ασφαλίζει επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης 1.000.000 ευρώ (ανακυκλούμενο), ανά εξαγωγική επιχείρηση.

Αποδεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τιμολογημένες πιστώσεις με διάρκεια από έναν έως τέσσερις μήνες.

Πλεονεκτήματα του προϊόντος για τον εξαγωγέα:

-Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου.

-Πρόσβαση σε ρευστότητα.

-Μειωμένο περιθώριο χρηματοδότησης.

-Διεισδυτικότητα σε νέες αγορές.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν από την Ελλάδα προς το εξωτερικό είτε ελληνικά προϊόντα, είτε προϊόντα που έχουν αποκτήσει προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, με τρόπο πληρωμής προθεσμιακό τακτής λήξης.

Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Οριο ή εφάπαξ:

Χρηματοδότηση ύψους έως 1 εκατ. ευρώ.

Διάρκεια ορίου:

Εως τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μέχρι ένα έτος

Ποσό χρηματοδότησης:

Ίσο με το ποσό της ασφάλισης μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και έως 80% της αξίας των τιμολογίων.

Διάρκεια χρηματοδότησης:

Είκοσι ημερολογιακές ημέρες μετά τη μέγιστη διάρκεια των προσκομιζόμενων για κάθε χρηματοδότηση τιμολογίων πίστωσης. Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτά τιμολόγια διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, η αντίστοιχη διάρκεια της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών και είκοσι ημερών. Ευνόητο είναι ότι δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια των οποίων η λήξη (περιλαμβανομένων και των 20 ημερών) ξεπερνά την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Επιτόκιο:

Euribor τριών μηνών, πλέον περιθωρίου επιτοκίου από 4,00% έως 4,50%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εξαγωγέα, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 και προμήθεια διαχείρισης ενεχύρου 0,40%.

Eurobank

-Ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας και ανάπτυξης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Κι αυτό διότι παρέχει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία:

-Να χρησιμοποιεί όποιο ποσό έχει κάθε φορά ανάγκη για την κάλυψη των αναγκών του.

-Να πληρώνει τόκους μόνο για τα χρήματα που έχει χρησιμοποιήσει.

-Να ελέγχει το κόστος χρήματος επιστρέφοντας το κεφάλαιο όποτε μπορεί.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Ευελιξία:

Ελεύθερη χρήση κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή και αποπληρωμή του ανάλογα με τις δυνατότητες του επιχειρηματία.

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Διάρκεια:

Αόριστη διάρκεια για συνεχή κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Κόστος:

Χρέωση τόκων μόνο για το ποσό και το διάστημα που έχει χρησιμοποιηθεί.

Τιμολόγηση:

Ανάλογα με το προφίλ και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Επιπλέον παροχές:

-Δυνατότητα χορηγήσεων μέσω ΑΤΜ, e-Βanking και EuroPhone Business Banking

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-Banking και EuroPhone.

Business Banking

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Ανοικτό Επαγγελματικό ΕΞΤΡΑ

Το νέο «Ανοικτό επαγγελματικό EΞΤΡΑ» διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του «Ανοικτού επαγγελματικού λειτουργίας και ανάπτυξης», παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα καταβολής των δόσεων των τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια όποτε το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.

-Κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης

Τα προγράμματα τακτής λήξης παρέχουν τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να καλύψει άμεσα τις έκτακτες ή εφάπαξ ανάγκες της επιχείρησής του όταν αυτές παρουσιαστούν, να χρηματοδοτήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και να μειώσει το κόστος δανεισμού με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων:

Επιλογή μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων.

Διάρκεια:

Εως 20 έτη.

Επιλογή επιτοκίου:

Μεταβλητό με βάση το:

α) Βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης.

β) Euribor.

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής:

Χωρίς επιβάρυνση

Επιπλέον παροχές:

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-banking και Europhone Business Banking.

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Χρηματοδότηση έναντι επιταγών

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιταγών πελατείας απρόσκοπτα και την ίδια μέρα που προσκομίζονται.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Ευελιξία:

Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης και χωρίς την προσκόμιση επιταγών.

Επιτόκιο:

Διαμορφωμένο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις (βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επαγγελματιών).

Εξασφάλιση:

Χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσει.ς

Επιπλέον παροχές:

-Αναλυτική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των επιταγών 24 ώρες το 24ωρο μέσω της υπηρεσίας e-Banking.

-Σύνδεση με το δυναμικό όψεως και δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών (όπως δωρεάν καρνέ επιταγών κ.λπ.).

-Δυνατότητα χορηγήσεων μέσω ΑΤΜ, e-Banking και Europhone Business Banking

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-Banking και Europhone Business Banking.

-Πρόγραμμα Αυτόματης Προεξόφλησης Ατοκων Δόσεων

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει με αυτόματο τρόπο την άμεση είσπραξη του ποσού των άτοκων δόσεων από τις πωλήσεις της επιχείρησης με πιστωτικές κάρτες. Με αυτόν τον τρόπο η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να πουλάει με δόσεις χωρίς να επηρεάζεται η ρευστότητά της.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Ευελιξία:

Ο επιχειρηματίας επιλέγει τον αριθμό των δόσεων που θα παρέχει στους πελάτες του.

Ταχύτητα:

Εισπράττει το συνολικό ποσό των πωλήσεών του με δόσεις την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κόστος:

Επιτόκιο με βάση το euribor.

Επιπλέον παροχές:

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Αμεση έγκριση και ενεργοποίηση του προγράμματος.

-Δυνατότητα πίστωσης των πωλήσεων με άτοκες δόσεις στον Δυναμικό Οψεως για υψηλή απόδοση στις καταθέσεις του επιχειρηματία.

-Δυνατότητα παρακολούθησης OnLine όλων των πιστώσεων που πραγματοποιούνται μέσω e-Banking και Europhone Business Banking.

-Χρηματοδότηση για εισαγωγές/ανοικτό εισαγωγικό

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που διευκολύνει την εισαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Ευελιξία:

Για τη χρηματοδότηση του ποσού που χρειάζεται ο επιχειρηματίας για τις εισαγωγές που θα πραγματοποιήσει απαιτείται μόνον η υπογραφή του.

Ταχύτητα:

Απλές διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης που σας εξοικονομούν σημαντικό χρόνο.

Κόστος:

Τιμολόγιο ειδικά προσαρμοσμένο για διενέργεια εισαγωγών.

Επιπλέον παροχές:

-Μειωμένη προμήθεια στα τερματικά POS Eurobank (απευθύνεται στους λιανέμπορους).

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-Βanking και Europhone Business Banking.

-Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διενέργεια της εισαγωγής από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο Eurobank.

-Προγράμματα επαγγελματικού εξοπλισμού τακτής λήξης

Σε αυτά τα προγράμματα ο επιχειρηματίας καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η επένδυσή του.

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων:

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Εως 100% του κόστους αγοράς εξοπλισμού.

Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων:

Μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.

Διάρκεια:

Εως 20 έτη.

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο με βάση το

α) Βασικό επιτόκιο επαγγελματικού εξοπλισμού

β) Euribor

Περίοδος χάριτος:

Εως 2 έτη.

Επιπλέον παροχές:

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-Βanking και EuroPhone Business Banking.

-Προγράμματα επαγγελματικής στέγης τακτής λήξης

Αφορούν σε αγορά, κατασκευή ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης. Μάλιστα, χρηματοδοτούν έως το 80% του κόστους επένδυσης, με χαμηλό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης.

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων:

Δυνατότητα προγραμματισμού δόσεων:

Επιλογή μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων.

Ποσοστό χρηματοδότησης:

Εως 80% του κόστους επένδυσης, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Διάρκεια:

Εως 25 έτη.

Επιλογή επιτοκίου:

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor (τριμήνου), πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανά περίπτωση και της εισφοράς του Ν. 128/75.

Περίοδος χάριτος:

Εως 2 έτη.

Πρόωρη αποπληρωμή:

Χωρίς επιβάρυνση στην κυμαινόμενη περίοδο.

Επιπλέον παροχές:

-Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα Δωρεάν Συναλλαγών, με προνόμια που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

-Δυνατότητα εξόφλησης μέσω ΑΤΜ, Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών, e-Βanking και EuroPhone Business Banking.

-Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Grouped Loans for SMEs»

Μέσω του προγράμματος η Eurobank σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και γενικά των υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Υψος χρηματοδότησης:

Εως 25 εκατ. ευρώ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία, καθώς και το ύψος του επιχειρηματικού/επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Διάρκεια χρηματοδότησης:

Εως 8 έτη.

Επιτόκιο χρηματοδότησης:

Τιμολόγηση με ευνοϊκούς όρους, λόγω χαμηλού κόστους των κεφαλαίων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Δικαιούχοι προγράμματος:

Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες:

-Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (που απασχολούν σε ενοποιημένη βάση έως 250 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ – με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό 43 εκατ. ευρώ).

-Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΤΕπ (που απασχολούν σε ενοποιημένη βάση από 250 έως 3.000 εργαζομένους σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ), οι οποίες είναι αυτόνομες, δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές» και εδρεύουν στην Ελλάδα (σε περίπτωση χρηματοδότησης παγίων, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιείται στην Ελλάδα).

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α) Κεφάλαιο κίνησης

Χρηματοδότηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, συναλλακτικού κυκλώματος για αγορά πρώτων υλών, για αύξηση αποθεμάτων, για μείωση κόστους, καθώς και κάλυψη δαπανών που συναρτώνται άμεσα με την ανάπτυξη της επιχείρησης ή των υποδομών της.

Β) Επενδυτικά σχέδια

Ανανέωση εξοπλισμού, επενδύσεις σε επαγγελματική στέγη (αγορά, υπό όρους, κατασκευή, αποπεράτωση), δημιουργία δικτύων διανομής ακόμη και σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, για τη μεταβίβαση εταιρείας (εφόσον αυτή επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας) και χρηματοοικονομικά κόστη που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός παγίου.

-Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Action Finance Initiative

H συνεργασία της Eurobank με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία AFI (Action Finance Initiative) έχει στόχο να βοηθήσει μακροχρόνια ανέργους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μικροεπιχειρηματίες χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, ώστε είτε να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης, είτε να αναπτύξουν μικρές επιχειρηματικές μονάδες, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας.

Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψήφιων μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. Η διαχείριση των αιτημάτων που έχουν προεπιλεγεί από την AFI θα γίνεται από εξειδικευμένη υπηρεσία στην Τραπεζική μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Eurobank.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο website της AFI, http://www.afi.org.gr/.

-Προγράμματα Leasing

Καλύπτουν έως και το 100% του κόστους της επένδυσης για επαγγελματικό εξοπλισμό και επαγγελματική στέγη έναντι καταβολής μισθώματος. Στα πλεονεκτήματά τους συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

-Αμεση χρήση του παγίου με την καταβολή ενός ενοικίου.

-Χρηματοδότηση μέχρι το 100% του κεφαλαίου και του ΦΠΑ.

-Φορολογική έκπτωση για το 100% των μισθωμάτων.

-Αποπληρωμή προσαρμοσμένη στην ταμειακή δυνατότητα της επιχείρησης.

-Ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι όροι μίσθωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Τα προγράμματα Leasing που προσφέρει η Eurobank είναι τα εξής:

Direct Leasing Εξοπλισμού:

Αγορά εξοπλισμού κάθε είδους και επαγγελματικά μεταφορικά μέσα.

Direct Leasing Ακινήτων:

Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων κάθε είδους.

Sale and Lease-back Ακινήτων:

Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων χωρίς φόρο μεταβίβασης.

Χρονομίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων:

Μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων που εξασφαλίζει μια σειρά από προνόμια, όπως: ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, οδική βοήθεια, απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, παροχή άλλου αυτοκινήτου προς αντικατάσταση του μισθωμένου σε περιπτώσεις ακινητοποίησής του κ.α.

-Eurobank Εισάγω

Πρόκειται για ένα πακέτο υπηρεσιών που αφορά στους εισαγωγείς, προσφέροντας:

-Διαχείριση αιτημάτων: Υλοποίηση εντός 24 ωρών όλων των αιτημάτων των εισαγωγών μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ.

-Εξειδικευμένη υποστήριξη: Επαγγελματικός σύμβουλος στα καταστήματα της Eurobank παρέχει πληροφόρηση με σκοπό να επιλέξει ο επιχειρηματίας τον καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο οικονομικό τρόπο διεκπεραίωσης συναλλαγών. Ακόμη τον ενημερώνει για τις αντίστοιχες δυνατότητες χρηματοδότησης και προτείνει προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά σχεδιασμένα για εισαγωγείς.

-Προσυμφωνημένη συναλλαγματική ισοτιμία: Παρέχεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία-εισαγωγέα να «κλειδώσει» μία συναλλαγματική ισοτιμία που θεωρεί συμφέρουσα από 6 μήνες έως 1 εβδομάδα πριν από την πληρωμή του τιμολογίου μίας μελλοντικής εισαγωγής, μηδενίζοντας το αντίστοιχο συναλλαγματικό ρίσκο και δεσμεύοντας ελάχιστα κεφάλαια.

-Δυνατότητα πληρωμών των εισαγωγών μέσω Internet: Εφόσον ο επιχειρηματίας διαθέτει «Δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων», μπορεί μέσω e-Βanking να διεκπεραιώνει on line τις απλές εισαγωγές εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με την επιλογή «Απλές Εισαγωγές Εντός ΕΟΧ».

-Eurobank Εξάγω

Πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των εξαγωγών, που αφορούν σε:

-Συμβουλευτική υποστήριξη: Ο επαγγελματικός σύμβουλος της Eurobank ενημερώνει για τις διαδικασίες και πρακτικές των εξαγωγών, καθοδηγεί για τον κατάλληλο τρόπο διεκπεραίωσης της εξαγωγής βάσει του «Δείκτη διαβάθμισης κινδύνου», ενώ προτείνει την ασφάλιση των εμπορευμάτων με γρήγορες διαδικασίες μέσω της Eurolife ERB Ασφαλιστικής. Επίσης, παρέχει πληροφόρηση για τις διεθνείς εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και μεσολαβεί για ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές (Eurobank Travel).

-Χρηματοδότηση εξαγωγών: Σε συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές, η Τράπεζα ενισχύει τον επιχειρηματία με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα Εξωστρέφεια μέσω του ΟΑΕΠ.

-Πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων Go International

Αποτελεί πρωτοβουλία της Eurobank και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Ομιλος Eurobank.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) εξαγωγών παρέχεται ενημέρωση για όλα τα θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν σε εξαγωγικές δραστηριότητες και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις αγορές ενδιαφέροντος και δυνατότητα επαφής με δυνητικούς πελάτες από όλο τον κόσμο.

Ενημέρωση:

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω προϊόντα παρέχονται από τα καταστήματα των

τεσσάρων τραπεζών:

-Τράπεζα Πειραιώς:

Τηλ. επικοινωνίας: 18 28 38 ή 210 3288000

-Alpha Bank:

Τηλ. επικοινωνίας: 801 11 326 0000 ή 210 326 0000

-Εθνική Τράπεζα:

Τηλ. επικοινωνίας: 181818

-Eurobank:

Τηλ. επικοινωνίας: 210 95 55 000 ή 801 111 1144