Οι ετήσιες ενισχύσεις ανά προϊόν καθορίζονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με θέμα το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Αναλυτικότερα, τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α, ως ακολούθως:

Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Με περίοδο μετατροπής

Εργαστηριακές αναλύσεις

(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση

(κόστος συναλλαγής)

Με περίοδο μετατροπής

Ελαιοκομία

629

50

679

Σταφίδα

669

50

719

Επιτραπέζια σταφύλια

850

50

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

795

50

845

Μηλοειδή

594

50

644

Πυρηνόκαρπα

850

50

900

Εσπεριδοειδή

295

50

345

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

550

50

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

513

50

563

Χειμερινά σιτηρά

72

50

122

Ρύζι

321

50

371

Μηδική , τριφύλλι

535

50

585

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

380

50

430

Όσπρια

406

50

456

Βαμβάκι

446

50

496

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

479

50

529

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά

550

50

600

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Β, ως ακολούθως:

Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Χωρίς περίοδο μετατροπής

Εργαστηριακές αναλύσεις

(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση

(κόστος συναλλαγής)

Χωρίς περίοδο μετατροπής

Ελαιοκομία

415

50

40

505

Σταφίδα

483

50

103

636

Επιτραπέζια σταφύλια

735

50

115

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

499

50

108

657

Μηλοειδή

394

50

88

532

Πυρηνόκαρπα

766

50

84

900

Εσπεριδοειδή

225

50

59

334

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

516

50

34

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

452

50

42

544

Χειμερινά σιτηρά

51

50

19

120

Ρύζι

311

50

85

446

Μηδική, τριφύλλι

506

50

18

574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

353

50

88

491

Όσπρια

353

50

88

491

Βαμβάκι

431

50

35

516

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

336

50

107

493

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά

375

50

175

600

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1MZK/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Γ, ως ακολούθως:

Πίνακας Γ: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αιγοπρόβατα

211

211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση

267

267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

333

 Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης ΙMZK/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Δ, ως ακολούθως:

 Πίνακας Δ: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αιγοπρόβατα

211

36

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση

267

13

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

14

347