Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την  «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και ανάπτυξη των φορέων της». Πρόκειται για νόμο με τον οποίο ορίζονται ποιοι φορείς,  μεταξύ των οποίων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό και να ενισχυθούν.

«Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι:

  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
  • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
  • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
  • Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί, αστικοί συνεταιρισμοί, αστικές εταιρείες.

Οι προϋποθέσεις για τους φορείς συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας προκειμένου να ενισχυθούν είναι:

-Να μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και να εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.

– Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη διανομή του ως εξής:

  1. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για τον σχηματισμό αποθεματικού,
  2. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii,

iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

-Να  εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και σε οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης δύο ή περισσότερων Φορέων ΚΑΛΟ.

-Να αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

-Να μην έχει ιδρυθεί και να μη διοικείται άμεσα ή έμμεσα από ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.