Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο, υπό σλοβακική προεδρία, εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και εκφράζει ανησυχίες για την ευάλωτη θέση των αγροτών στο πλαίσιο αυτό, παρά τις πολλαπλές προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Στα συμπεράσματα προτείνονται λύσεις που η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι κίνδυνοι κατανέμονται πιο ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ενισχύεται η καθιέρωση συμβάσεων και βελτιώνονται η διαφάνεια της αγοράς και η διαχείριση του κινδύνου.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία των ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν με ένα κοινό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Στα συμπεράσματα καλείται επίσης η Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων προκειμένου να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ή άλλα μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με βάση την αρχή της επικουρικότητας και την προστασία των ομαλά λειτουργούντων εθνικών συστημάτων.

«Ο νέος κανόνας του παιχνιδιού λέγεται ισοτιμία. Η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εισέρχεται σε νέα εποχή. Σήμερα εντείναμε τον αγώνα μας κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η ομόφωνη υποστήριξη του Συμβουλίου σημαίνει ότι οι εμπορικές πρακτικές θα μελετηθούν προσεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Σλοβακική Προεδρία έχει επιτύχει πλήρως τον στόχο της διασφάλισης για τους ευρωπαίους γεωργούς ενός διαφανούς και ισότιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε η κα Gabriela Matečná, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.