Την περσινή καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε σοβαρή προσβολή των σιτηρών από ωΐδιο (Erysiphe graminis f.sp. tritici), ενώ υπήρξαν και μεικτές μολύνσεις από ωΐδιο, πυρηνοφόρα (Pyrenophora tritici-repentis) και σεπτορίωση (Septoria spp.), οι οποίες ήταν κατά τόπους έντονες.

O περιορισμός ή και η αποφυγή σοβαρών ασθενειών, όπως οι παραπάνω, βασίζεται πρώτα απ’ όλα στη λήψη προληπτικών μέτρων, τα οποία παράλληλα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγής και στη καλύτερη ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Πριν τη σπορά

Προληπτικά μέτρα:

  • Η αμειψισπορά αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με ζιζάνια, εχθρούς και ασθένειες. Επιπλέον, βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους.
  • Η κατεργασία του εδάφους αυξάνει το κόστος προετοιμασίας, γι΄αυτό θα πρέπει να είναι μειωμένη σε καλλιέργειες με μικρή προστιθέμενη αξία, όπως το σιτάρι, καθώς και σε χωράφια με μεγάλη κλίση (κίνδυνος διάβρωσης). Το όργωμα καλό είναι να γίνεται σε έτη αμειψισποράς με προσοδοφόρες καλλιέργειες, μιας και συνεχίζει να επιδρά ευνοϊκά για τα επόμενα 1-2 χρόνια.
  • Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για καλή αποστράγγιση του εδάφους, καθώς σε ασφυκτικές συνθήκες ευνοούνται οι προσβολές από εδαφογενείς μύκητες.
  • Βασικό μέτρο πρόληψης πολλών ασθενειών αποτελούν οι ανθεκτικές ποικιλίες και η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο εξασφαλίζεται με τη σπορά μόνο πιστοποιημένου σπόρου. Επίσης, με τον επενδεδυμένο σπόρο παρέχεται επιπλέον προστασία από εχθρούς και ασθένειες.
  • Η εποχή σποράς εξαρτάται από την ποικιλία και τις κλιματικές συνθήκες. Όμως, με την κατά το δυνατόν όψιμη σπορά, η καλλιέργεια διαφεύγει την ένταση των αρχικών μολύνσεων από ορισμένους φυτοπαθογόνους μύκητες.
  • Η ποσότητα του σπόρου εξαρτάται από την καλλιεργούμενη ποικιλία, την εποχή σποράς, τις συνθήκες του εδάφους και τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πυκνή σπορά, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερος αερισμός της καλλιέργειας και κατά συνέπεια περιορισμός των μολύνσεων. Επίσης, με την πυκνή σπορά ευνοείται το πλάγιασμα των φυτών.
  • Η υπερβολική λίπανση αυξάνει την ευπάθεια των φυτών σε μυκητολογικές προσβολές και στο πλάγιασμα. Γι’ αυτό χρειάζεται ισορροπημένη λίπανση, βασισμένη σε ανάλυση εδάφους, αλλά και σε φυλλοδιαγνωστική την άνοιξη για το άζωτο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ασταθές στο έδαφος.

Μετά τη σπορά

Μέτρα κατά την καλλιέργεια:

Με τη ζιζανιοκτονία μεγιστοποιείται η παραγωγή και ελαχιστοποιείται η επιμόλυνση του σπόρου με ξένες ύλες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων, στο χρόνο ψεκασμού, τη δοσολογία και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Όσο αναφορά στην αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, η κύρια πρόληψη επιτυγχάνεται με τα μέτρα που προαναφέρθηκαν. Με την εμφάνιση όμως συμπτωμάτων και τη διάγνωση των ασθενειών, απαιτείται έγκαιρη αντιμετώπιση με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Τέλος, επειδή πολλά παθογόνα διαχειμάζουν στα υπολείμματα της καλλιέργειας στο έδαφος, απαιτείται καταστροφή και ενσωμάτωση της καλαμιάς με όργωμα, όταν οι μυκητολογικές προσβολές είναι έντονες.