Η στήριξη των αγροτών, των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των αγροτικών επιχειρήσεων είναι στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αποτελούν σημαντικά κύτταρα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της μεταποίησης των παραγόμενων προϊόντων με σύγχρονες προδιαγραφές, στην εισαγωγή τεχνολογικών εφαρμογών, στην υιοθέτηση της καινοτομίας, στη διευκόλυνση της αναγνωρισιμότητας και των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, στην ενδυνάμωση του βαθμού καθετοποίησης της παραγωγής. Η στήριξη τους γίνεται μέσω μιας ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων, με ξεκάθαρους όρους χορήγησης και με τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια.

Τελικός στόχος είναι η παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από σύγχρονες και βιώσιμες, σε βάθος χρόνου, γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής παρέμβασης της τράπεζας στον αγροδιατροφικό τομέα είναι το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Στα τρία χρόνια υλοποίησης του τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Περισσότεροι από 20.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα και περισσότερες από 220 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί επωφελήθηκαν, με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 75 χώρες να εισφέρουν πολύτιμο συνάλλαγμα στην Ελλάδα.

Με την Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας ο αγρότης αγοράζει σπόρους, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, πληρώνει το πετρέλαιο στο βενζινάδικο, τις ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ και ΟΓΑ, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για αγροτική χρήση, το αγροτικό νερό και γενικότερα κάθε είδους περιφερειακά έξοδα. Ακόμα μπορεί να πληρώσει τους εργάτες γης με την πίστωση του εργόσημου μέσω λογαριασμού κατάθεσης. Η Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό των κεφαλαίων κίνησης αγροτών, χωρίς επιβάρυνση για την εξέταση του αιτήματος και κυρίως χωρίς καμία υποθήκη γης. Το επιτοκιακό κόστος επιβαρύνει τον αγρότη μόνο για τον χρόνο και το ποσό που χρησιμοποιεί κάθε φορά. Η τράπεζα έχει εγκαταστήσει ένα ευρύτατο δίκτυο με συσκευές υποδοχής (POS), στα οποία μπορεί να γίνεται χρήση της ειδικής κάρτας από τους αγρότες.

Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί και περισσότερους από 60.000 επαγγελματίες αγρότες μέσω δανείων, όπως το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών, το Δάνειο Υποστήριξης Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών, το Δάνειο Γη και Εξοπλισμός και το Δάνειο για την Ενεργητική Προστασία Αγροτικής Καλλιέργειας.

1) Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ)

Μέσω του Ανοιχτού Δανείου Αγροτών καλύπτεται η ανάγκη των αγροτών για την αγορά αγροτικών εφοδίων, π.χ. λιπασμάτων, σπόρων, κτηνοτροφικών φαρμάκων, ζωοτροφών, καυσίμων και γενικώς κάθε απαραίτητου υλικού που απαιτείται κατά την παραγωγική διαδικασία. Το πιστοδοτικό όριο είναι προσαρμοσμένο στις παραγωγικές ανάγκες και την παραγωγική δυναμικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης σας (δηλαδή στο είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθός τους).

2) Δάνειο Γη – Εξοπλισμός

Η τράπεζα, εστιάζοντας στις ανάγκες του αγρότη, του προσφέρει χρηματοδότηση με ευέλικτους όρους προσαρμοσμένους στο προφίλ του και με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, η αγορά πάγιου εξοπλισμού, η ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων και η αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης φθάνει μέχρι και το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης. Η διάρκειά της κυμαίνεται μέχρι 6 έτη για αγορά ζωικού κεφαλαίου, 8 έτη για αγορά φυτικού κεφαλαίου, 10 έτη για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού και 15 έτη για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς ή ανέγερσης γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων.

3) Δάνειο Υποστήριξης Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών

Εστιάζοντας στις ανάγκες των νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών, η τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση με ευέλικτους όρους προσαρμοσμένους στο προφίλ του αγρότη και με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, η αγορά πάγιου εξοπλισμού, η ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων και η αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου.

Δικαιούχοι είναι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 19 και έως 50 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα, ανεξάρτητα από την ένταξή τους σε πρόγραμμα της Πολιτείας ή όχι.

Το ύψος της χρηματοδότησης φθάνει μέχρι έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης. Η διάρκεια της κυμαίνεται μέχρι 6 έτη για αγορά ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, 10 έτη για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού και 15 για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς ή ανέγερσης γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων.

Παράλληλα, ο νέος / νεοεισερχόμενος αγρότης απολαμβάνει και περίοδο χάριτος που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και σε 3 έτη.

4) Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ)

Το δάνειο αφορά χρηματοδότηση με ευέλικτους όρους για όσους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ.

Καλύπτει την αγορά υλικών και την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι ή από το χαλάζι και τη βροχή. Αφορά αγρότες ενταγμένους στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ.

Το ποσό του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 2.000 έως και 170.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να φθάνει ακόμα και στο 90% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης του ΕΛΓΑ και στο 80% της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής. Η διάρκεια χρηματοδότησης είναι μέχρι 6 χρόνια, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οι αγρότες μπορεί να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των δανείων (σκοπός χρηματοδότησης, επιτόκιο, διάρκεια, ποσό, δαπάνη εξέτασης), τον τρόπο εκταμίευσης και αποπληρωμής, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο website της Τράπεζας Πειραιώς, www.piraeusbank.gr.