Την έγκριση δημόσιας δαπάνης για το έτος 2016 ύψους 7.500.000 ευρώ αποφάσισαν οι υπουργοί Α. Χαρίτσης, Γ. Χουλιαράκης και Ε. Αποστόλου, ποσό που περνάει στο υπομέτρο 8.1 του νέου ΠΑΑ (2014 -2020) «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων».

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’, 2400) της 3ης Αυγούστου, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την κάλυψη απώλειας γεωργικού εισοδήματος για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31/12/2006. Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του Άρθρου 2 καθορίζονται στη αρ. 800/16-01-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128 Β΄21/1/2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε, για το έτος 2016, την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι οποίες συνιστούν ανειλημμένες υποχρεώσεις.
2. Η καταβολή των ανωτέρω ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» περιλαμβάνει την κάλυψη απώλειας γεωργικού εισοδήματος για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31-12-2006.
γ. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο υπομέτρο 8.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με βάση την ακόλουθη αντιστοίχιση:

 

Μέτρο 221 δυνάμει του Καν (Ε.Κ.) 1698/2005

Άρθρο 36 στοιχείο β), σημείο i και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Μέτρο 8.1 δυνάμει του Καν (Ε.Ε.) 1305/2013

Άρθρο 21 παράγραφος 1, περ. α) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Άρθρο 2
1. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του Άρθρου 2 καθορίζονται στη αρ. 800/16-01-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128 Β΄21-01-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2016 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου: Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών.