Στη Γαλλία κερδίζει συνεχώς έδαφος η παραγωγή βιοαερίου από μικρές μονάδες οι οποίες αξιοποιούν το μεθάνιο ως υποπροϊόν των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία  της Γενικής Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Γαλλίας, συνολικά  θα λειτουργήσουν 439 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στο τέλος του 2016. Οι νέες μονάδες δημιουργούνται σε γεωργικές περιοχές.