Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τροποιητική της από 18/2/2016 απόφασης με θέμα «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β΄485)».

Η νέα απόφαση τροποποιεί τα άρθρα 7, 10 και 11 της προηγούμενης απόφασης που καθορίζουν μεταξύ άλλων λεπτομέρειες της διαδικασίας ενστάσεων κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση της άδειας φύτευσης.

 

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στα άρθρα της απόφασης:

 

Άρθρο 7 – Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις: Κάθε αγροτεμάχιο καταγεγραμμένο στην αίτηση του παραγωγού βαθμολογείται ξεχωριστά.Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση κάθε αγροτεμαχίου για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα. Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στους απαραίτητους διοικητικούς ή και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και τις οριστικοποιούν το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2016.

 

Άρθρο 10 – Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων:
1. Ο ενδιαφερόμενος για χορήγηση άδειας φύτευσης δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την απόρριψη της αίτησης του (άρθρο 7 παρ. 4 της παρούσας)
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1 η τριμελής επιτροπή, η οποία περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το αργότερο έως τις 25 Ιουλίου 2016 για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.
3. Στη συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, οριστικοποιεί εκ νέου την αίτηση για κάθε αποδεκτή ένσταση.

 

Άρθρο 11 – Κυρώσεις: 1) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένσταση του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013. Η ως άνω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2.
2) Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2.
3) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται άδειας νέας φύτευσης για αγροτεμάχιο, το οποίο σύμφωνα με το Αμπελουργικό Μητρώο, αποτυπώνεται πάνω σε ήδη φυτεμένο τεμάχιο με οινοποιήσιμη ποικιλία, η αίτηση του για το αγροτεμάχιο αυτό απορρίπτεται κατά τον διοικητικό έλεγχο, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη νομιμότητα φύτευσής του.